Lloc: MC MUTUAL

Sala d’actes, 2a planta

Av. Diagonal, 394-398 Barcelona

Dates: 1 i 8 de març de 2017

Horari: de 9:30 a 14:00 h

Pot fer la seva inscripció enviant un correu

electrònic a:

afilomeno@mc-mutual.com

Persona de contacte:

Ana Filomeno Telèfon 932 652 211

Places limitades per ordre d'inscripció.

 

OBJECTIU

Les prestacions de la Seguretat Social, en l'àmbit de l'empresa o de l'assessorament

professional, es constitueixen com un element fonamental en la gestió dels recursos humans i de

l'administració de personal. Tanmateix, la seva complexitat i la nombrosa normativa que les

regulen motiven, a vegades, dificultats en la seva comprensió i en l'adopció de les mesures de

gestió necessàries.

Amb l’objectiu de mantenir informats als seus assessors i mutualistes, advocats dels

serveis jurídics d'MC MUTUAL analitzaran, des d'un nivell bàsic i de manera pràctica, la

normativa fonamental que regeix aquestes prestacions, incidint en aspectes com els seus

requisits, les modalitats, el càlcul d'imports, la durada, les compatibilitats i tots els temes

que puguin tenir més rellevància i repercussió en l'empresa.

Dimecres, 1 de març

1. El sistema espanyol de Seguretat

Social i les mútues col·laboradores

amb la Seguretat Social.

1 hora.

2. L’accident de treball i la malaltia

professional.

1 hora.

3. La incapacitat temporal i l'assistència

sanitària.

1 hora i 30 minuts.

4. El risc durant l'embaràs i durant la

lactància natural.

30 minuts.

Dimecres, 8 de març

5. La incapacitat permanent.

1 hora.

6. Mort i supervivència.

1 hora.

7. Prestacions familiars. Cura de menors

amb càncer o malalties greus.

30 minuts.

8. Protecció de la desocupació.

30 minuts.

9. Règim Especial de Treballadors

autònoms.

30 minuts.