26/05/2017 NOTA SOBRE ELS NOU MODELS DE COMPTES ANUALS. Veure Nota. BOE A20175775

24/05/2017 NOTA SOBRE L'IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS. Veure Nota. DOGC 7368.

22/05/2017 NOTAS SOBRE LES PLUSVALUES MUNICIPAL ARRAN DE LA SETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Veure Nota

19/05/2017 EL TC ANUL.LA PARCIALMENT LA REGULACIÓ DE L'IMPOST ESTATAL SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. Veure Nota. Veure Sentencia

17/05/2017 NOTA SOBRE  L’ORDRE VEH/85/2017, d'11 de maig, per la qual s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris. Veure Nota.  Ordre Generalitat.

16/05/2017 NOTA SOBRE L'ORDRE QUE DESENVOPLUPA EL NOU SISTEMA SII EN L'IVA. Veure Nota. BOE A20175312

04/04/2017 ARTÍCULO DE LA ACAT EN INVERTIA: ERRORES O INEXACTITUDES MÁS FRECUENTES EN LA DECLARACIÓN QUE LE HACE  HACIENDA. Ver artículo.

02/04/2017 NOTA SOBRE LA LEI 5/2017 DEL 28 DE MARÇ I LES MESURES TRIBUTÀRIES SOBRE ELS IMPOSTOS CEDITS. Veure nota.

02/04/2017 IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES. Preguntes Freqüents.

31/03/2017 NOTA SOBRE LA LLEI 4/2017 I 5/2017 DE 28 DE MARÇ. Veure nota. DOGC A170871062017. DOGC A 170871072017.

24/03/2017 NOTA SOBRE MODEL RENDA I PATRIMONI 2016. IMPOST SOBRE LES BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES. Veure Nota. BOE A 2017 308. Comunicat.

24/03/2017 PREGUNTES FREQÜENTS SII (Versió 0.6). Veure Nota.

19/3/2017 NOTA SOBRE EL MODEL 202, LA PROTECCIÓ DELS DEUTORS HIPOTECARIS, MEMORIA DE LES ESAL I MODEL 720. Veure Nota. BOE A 2017 2778. BOE A 2017 2985. MEMÒRIA ESAL PER ACCID. MODEL 720.

13/03/2017 CONSULTA SOBRE EL TRACTAMENT COMPTABLE DE LES MODIFICACIONS FISCALS A LES PÈRDUES PER DETERIORAMENT D'INVERSIONS FINANCERES APROVADES PEL REIAL DECRET-LLEI 3/2016, DE 2 DE DESEMBRE. Veure Consulta.

09/03/2017 NOTA SOBRE RESOLUCIONS D'INTERES DEL TRIBUNAL ECONOMIC ADMINISTRATIU CENTRAL. Veure nota.

07/03/2017 NOTA RECOPILATIVA DE LES ÚLTIMES NOVETATS FISCALS PUBLICADES . Veure nota. BOE A 2017 1929.

03/03/2017 NOTA SOBRE LA LLEI 3/2017, DEL 15 DE FEBRER, DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA, RELATIU A LES OBLIGACIONS I ELS CONTRACTES, I DE MODIFCACIÓ DELS LLIBRES PRIMER, SEGON, TERCER,QUART I CINQUÈ. Veure Nota. Veure DOGC A17051033 2017.

28/02/2017 NOTA SOBRE CONSULTES L'ICAC. Veure nota

16/02/2017 NOTA SOBRE EL CANVI D'OPCIÓ EN EL PAGAMENT A COMPTE DE L'IMPOST DE SOCIETATS DE L'EXERCICI 2017. Veure nota

13/02/2017 NOTA SOBRE EL MODEL 121/122 I COTIZACIONS SEGURETAT SOCIAL 2017. Veure nota. BOE A2017 1369. BOE A2017 1334

08/02/17 NOTA SOBRE L'IVA EN EL TORN D'OFICI DELS ADVOCATS I PROJECTE ORDRE SII. Veure NotaDGT V0173 17, DGT V0179 17, Projecte 0M036.

06/02/17 NOTA SOBRE EL MANUAL D'ACTIVITATS ECONOMIQUES 2017. Veure nota

01/02/17 INFORMACIÓ AEAT, SOBRE EL NOU SII DE L'IVA. Veure Informació.

24/01/2017 VETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL R.D. LLEÏ 2017 DE 20 DE GENER DE MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ DE CONSUMIDOR EN METÈRIA DE CLÀUSULES TERRNA. Veure nota.

23/01/2017 NOTA SOBRE INFORMATIVES, AJORNAMETS, CLAUSULAS SÒL I LEÏ HABITATGE DE CATALUNYA. Veure nota. RDLEY2017BOE A 20147 653.

14/01/2017 ARTÍCULO DE LA ACAT EN INVERTIA: EL GOBIERNO SUAVIZA EL APLAZAMIENTO DEL IVA A AUTONÓMOS Y SE OLVIDA DE LAS PYMES. Ver Artículo.

13/01/2017 NOTA SOBRE L'AJORNAMENT DE L'IVA DEL 4 TRIMESTRE 2016. Veure Nota.

11/01/2017 NOTA SOBRE LA DEDUIBILITAT DE L'IVA SUPORTAT NO ACREDITAT  EN UNA COMPROVACIÓ LIMITADA . Veure nota

09/01/2017 MODIFICACIÓ DE DETERMINADES NORMES TÈCNIQUES D'AUDITORIA I DEL GLOSSARI DE TERMES. Veure Document. Ratios Sectorials 2015 per ACCID

02/01/2017 NOTA SOBRE DISPOSICIONS APROVADES AMB EFECTES EXERCICI 2017. Veure Nota. BOE A 2016 12486 - 12484 - 12605 - 12598

27/12/2016 NOTA SOBRE  EL REIAL DECRET LLEI 6/2016 DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL I LLIBRE DE TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE. Veure NotaBOE A2016 12266. Tancament Fiscal i Comptable per ACCID. 

22/12/2016 NOTA SOBRE LES NOVETATS EN LES DECLARACIONS INFORMATIVES 2016 I LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE LA UNIÓ EUROPEA SOBRE LES CLÀUSULES SÒL. Veure notaResumen Novetats. Sentència.

19/12/2016 NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL COMPTABLE. Veure nota. BOE A201611954.

19/12/2016 NOTA SOBRE EL MODEL 840. Veure nota

13/12/2016 ARTICULO DE LA ACAT EN INVERTIA: APLAZAR EL IVA SERÁ CASI IMPOSIBLE EN 2017: MALA NOTICIA PARA LAS EMPRESAS. Ver artículo.

12/12/2016 ARTICULO DE LA ACAT EN INVERTIA: DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO DE LA RENTA 2016. EVITE ERRORES. Ver artículo.

12/12/2016 BREU GUIA SOBRE EL TANCAMENT FISCAL-COMPTABLE 2016. Veure Guia ACAT.

12/12/2016 NOTA TÈCNICA PER ACCID, DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS EN EL R.M., OBLIGACIONS, INCOMPLIMENTS I SANCIONS. Veure nota tècnica.

07/12/2016 NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'IVA: ELS REGISTRES D'IVA ES PRESENTARAN PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AEAT A DETERMINATS SUPÒSITS A PARTIR DE 2017. Veure Nota. BOE A2016 11575

05/12/2016 NOTA SOBRE LES MESURES TRIBUTÀRIES I LABORALS APROVADES. Veure nota. BOE A 201611475 BOE A201611476.

02/12/2016 NOTA SOBRE CONSULTES DE L'ICAC. FALTA DE DIPÒSIT DELS COMPTES ANUALS. Veure nota.

02/12/2016 COMPTABILITZACIÓ DE LLEGATS DE CARÀCTER NO REINTEGRABLE, REBUTS PER UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE. CONCORDANÇA AMB LA NORMA NRV 20ª.... NOTA TÈCNICA ACCID. Veure nota.

30/11/2016 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DE L'ORDRE DE MÒDULS PER 2017. Veure nota. BOE A 201611251. BOE A201611252

24/11/2016 NOTA SOBRE LA LLEI DE 2/2016 DE 2 DE NOVEMBRE, DE MODIFICACIONS URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. Veure nota. Llei 2-2016BOE A201611020

22/11/2016 NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID SOBRE LA EXEMPCIÓ  EN L'IRPF DE LA PRESTACIÓ DE MATERNITAT. Veure nota. Veure Sentencia

16/11/2016 NOTA SOBRE EL SISTEMA DIVA. Veure nota. Presentació

16/11/2016 SISTEMA RED: NOVETATS DEL SERVEI DE CONSULTA I OBTENCIÓ DE REBUT FORA DE TERMINI. Butlletí Red. 

16/11/2016 INFORMACIÓ SOBRE EL SISTEMA DE CITES D'ESTRANGERIA. Nota 01. Nota 02. Dades

02/11/2016 NOTA SOBRE EL SISTEMA D'INGRÉS DEL IVA D'IMPORTACIÓ, EL REDEME I L'IVA EN EL LLOGUER DE PISOS TURÍSTICS I APARTAMENTS. Veure nota

25/10/2016 NOTA SOBRE EL NOU SERVEI DE L'AEAT DE RECEPCIÓ D'AVISOS DE NOTIFICACIONS. Veure nota

24/10/2016 NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA DE DATA 12 D'ABRIL DE 2016 I 13 D'ABRIL DE 2016. Veure nota.

14/10/2016 ARTICULO DE LA ACAT EN INVERTIA:  ACAT DETECTA AUMENTO DE COMPROBACIONES DE IVA Y MÓDULOS DE FORMA INDISCRIMINADA. Ver artículo.

10/10/2016 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LABORALS PER L'ANY 2017. Veure nota. Veure BOE A 20169244

10/10/2016 DOCUMENTACIÓ RÀTIOS SECTORIALS DE 166 SECTORS (25 RÀTIOS PER A CADA SECTOR). Veure Documentació

27/09/2016 EAE BUSINESS SCHOOL: JOSÉ MARIA PAÑOS PASCUAL, PRESIDENTE DE ACAT, EXPLICÓ EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO Y QUÉ HACER ANTE ÉL. Veure article.

26/9/2016 NOTA SOBRE NOVA CONSULTAT VINCULANT DE LA DGT SOBRE LES RETRIBUCIONS DE SOCIS I ADMINISTRADORS. Veure nota. Veure Consulta

21/09/2016 NOTA SOBRE L'ADMINISTRADOR OCULT DE LES SOCIETATS MERCANTILS I LA SEVA RESPONSABILITAT. Veure nota.

14/09/2016 NOTA SOBRE EL MODEL DILIGENCIA D'ACTUACIO DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. Veure nota. BOE A 2016 8361.

05/09/2016 NOTA SOBRE LES COMUNITATS DE BENS I L'IMPOST DE SOCIETATS. Veure nota.

05/09/2016 NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DEL 02/02/2016. Veure nota. Veure Sentència.

27/07/2016 NOTA SOBRE CONSULTES DE L'ICAC. Veure nota.

14/07/2016 ADJUNTEM MANUAL DE L'USUARI DE GESTIÓ ON LINE DE COMUNICATS D'INCAPACITAT TEMPORAL DE JUNY 2016, TAMBÉ ADJUNTEM  BUTLLETÍ RED 04/2016 DE 12 DE JULIOL DE 2016  Veure Manual. Veure Butlletí.

13/07/2016: GUIA SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES EDITADA PER L'AEAT. Guia.

13/07/2016 ATENCIÓ: EL PROPER 17 DE SETEMBRE DEIXARÀ DE SER VÀLID ELO CERTIFICAT SILCON. ADJUNTEM LA GUÍA DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA DE LA SEGURETAT SOCIAL A JULIOL 2016. Guia

11/07/2016 ARTICULO DE LA ACAT EN INVERTIA: LOS ASESORES FISCALES CONSEJAN CÓMO ACTUAR SI HACIENDA NOS PIDE DOCUMENTACIÓN. Veure article.

01/07/2016 NOTA INFORMATIVA IMPOST DE SOCIETATS I MEMORIA ABREUJADA. Veure nota. AEAT Qüestions Generals. Nota Tècnica ACCID.

21/06/2016 NOTA SOBRE INFORMACIO TRIBUTARIA. Veure nota. BOE A 2016 5801IAE

13/06/2016 NOTA SOBRE LA DISOLUCIÓ DE LES SCP. Veure nota

08/06/2016 NOTA SOBRE ELS MODELS DE L'IMPOST DE SOCIETATS. Veure nota. BOEA20165529.

30/05/2016 NOTA SOBRE  EL LLOGUER D'INMOBLES I LES SCP I LA RESOLUCIÓ DEL TEAC SOBRE SOCIETATS PROFESSIONALS. Veure NotaResolució TEAC

27/05/2016 NOTA TÈCNICA DE COMPTABILITAT, PER ACCID. Veure nota.

24/05/2016 NOTA SOBRE QÜESTIONS DIVERSES TRIBUTARIES. Veure nota. BOEA20164777

16/05/2016 NOTA SOBRE LA BORSA DE DENOMINACIONS DEL REGISTRE MERCANTIL. Veure nota.

04/05/2016 NOTA SOBRE CONSULTES DE L'ICAC. Veure nota.

25/04/2016 NOTA SOBRE EL LLISTAT DE MUNICIPIS I L'ANY DE LA SEVA REVISIÓ CADASTRAL. Veure nota, Veure Llistat

22/04/2016 NOTA SOBRE LA NOVA DEDUCCIÓ PER FAMILIA NOMBROSA, PER ASCENDENT AMB DOS FILLS O PER PERSONES AMB DISCAPACITAT A CÀRREC.  Veure nota.

13/04/2016 NOTA SOBRE QÜESTIONS INTERESSANTS DE LA RENDA. Veure nota. 01. 02. 03. 04. 05.

13/04/2016 NOTA TÈCNICA DIMENSIÓ COMPTABLE DEL CONCURS DE CREDITORS, PER ACCID. Veure Nota.

08/04/2016 ARTICULO DE LA ACAT EN INVERTIA: PUNTOS CLAVES EN LOS QUE DEBES FIJARTE AL REPASAR EL BORRADOR DE HACIENDA. Ver Artículo.

08/04/2016 NOTA SOBRE LA RESOLUCIÓ DE L'AEAT SOBRE DEDUÏBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA EN L'IMPORT SOBRE SOCIETATS I ALTRES QÜESTIONS. Veure nota. BOE A20163274.

08/04/2016 NOTA SOBRE LA FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS ABREUJATS: LÍMITS PER PODER APLICAR EL PGC PER A PYMES. (COMENTARI TÈCNIC DE ACCID). Veure Comentari.

04/04/2016 NOTA SOBRE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 I LES SOCIETATS CIVILS PRIVADES I COMUNITATS DE BÈNS. Veure nota

23/03/2016 NOTA SOBRE DISPOSICIONS TRIBUTÀRIES D'INTERES: EMBARGAMENT COMPTES, MODELS RENDA 2015 I LLISTAT DE MOROSOS. Veure nota. BOE A20162824. BOE A20162811. BOE A 20162826

21/03/2016 NOTA SOBRE AJORNAMENTS I EL FON DE GARANTIA DE DEPÒSITS. Veure nota. BOE A20162663

14/03/2016 NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA DE DATA 18/6/2015: QUAN LA CADUCITAT SIGUI DECLARADA PEL TEAR, LA RECLAMACIÓ ECONOMICA ADMINISTRATIVA INTERROMP LA PRESCRIPCIÓ. Veure nota

10/03/2016 NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS MODELS DELS COMPTES ANUALS. Veure nota. BOEA2016239CA. BOEA20162370CA1.

08/03/2016 NOTA SOBRE EL INFORME SOBRE DEDUÏBILITAT DELS INTERESOS DE DEMORA EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS I ALTRES QÜESTIONS. Veure nota. Veure Informe,

07/03/2016 ARTÍCULO DE LA ACAT EN INVERTIA, LA ATRIBUTACIÓN DE RENTA NO AFECTARÁ A TODAS LAS SOCIEDADES CIVILES PROFESIONALES. Ver Artículo.

07/03/2016 NOTA SOBRE EL MODEL 720 DE L'EXERCICI 2015. Veure nota. Preguntes Freqüents.

25/02/2016 NOTA SOBRE L'IMPOST SOBRE HABITATGES BUITS. Veure Nota. Comunicació Gencat. Annex Gencat. Llista Gencat

24/02/2016 NOTA SOBRE EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI PE A L'ANY 2016. Veure nota. Veure BOE.

23/02/2016 NOTA SOBRE LLIBRE TANCAMENT FISCAL COMPTABLE PIMES DE ACCID. Veure Nota. Veure Llibre.

22/02/2016 NOTA SOBRE EL CANVI D'OPCIÓ EN EL PAGAMENT A COMPTE DE L'IMPOST DE SOCIETATS EXERCICI 2016. Veure nota.

17/02/2016 NOTA SOBRE ELS CERTIFICATS DE LES PERSONES JURIDIQUES. Veure nota. Nota Web

15/02/2016 BOE SOBRE LA INFORMACIÓ A INCORPORAR EN LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS AMB RELACIÓ AL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS EN OPERACIONS COMERCIALS. Veure BOE,

09/02/2016 NOTA SOBRE LES ULTIMES CONSULTES PUBLICADES DE LES SCP. Veure nota

03/02/2016 NOTA SOBRE QÜESTIONS CENSALS DE LES SCP PER 2016, Veure nota. Nota AEAT.

01/02/2016 NOTA SOBRE LES COTIZACIONS SOCIALS 2016. Veure Nota. BOE A2016 886BC.

29/01/2016 NOTA SOBRE LES RECENTS CONSULTES DE L'ICAC. Veure nota

26/01/2016 DOCUMENTACIÓ D'ACTUALITAT LABORAL, COL.LABORACIO ACAT I EGARSAT. Documentació

26/01/2016 NOTA SOBRE EL MODEL 184. Veure nota. Nota Informativa AEAT

19/01/2016 NOTA SOBRE EL PROJECTE DE REFORMA DEL PGC. Veure nota. Nota Técnica ACCID.

18/01/2016 NOTA SOBRE QÜESTIONS D'INTERES PER LA PROFESSIÓ. Veure Nota. BOE A 2016 358 NIF SCP I CBINSTRUCCIÓ GENCAT. QUADRE RESUM DE L'INTERÉS LEGAL.

15/01/2016 NOTA SOBRE LA DEDUCCIÓ DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. Veure nota.

08/01/2016 NOTA SOBRE LAS MEJORAS A INTRODUCIR EN LAS CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( por ACCID). Ver nota. Manual ACCID

05/01/2016 NOTA SOBRE EL 4 TRIMESTRE I EL CODI DE LEGISLACIÓ SOCIAL CONSOLIDAT. Veure nota. Novetats Informatives. BOE Codi Legislació Social. 

04/01/2016 ARTÍCULO DE LA ACAT PUBLICADO EN INVERTIA. LAS FARMCIAS NO SE VERÁN AFECTADAS POR EL NUEVO RÉGIMEN DE LAS SCP. Ver Artículo.

04/01/2016 CONSULTA VINCULANTE DE LA DGT SOBRE LA APLICACIÓN A LAS FARMACIAS DEL ARTÍCULO 7, MAPARATDO 1, LETRA A), D ELA LEY DE IMPUESTO DE SOCIEDADES.  Ver comunicado.

04/01/2016 NOTA SOBRE EL MODEL 113 I 170, EL PROJECTE DE REFORMA DEL PGC I ALTRES QÜESTIONS D'INTERES. Veure nota

31/12/2015 NOTA SOBRE DIVERSES NORMES APROVADES. Veure nota. BOE PensionsBOE SMIBOE Model 113. Resolució 30122015

28/12/2015 NOTA SOBRE QÜESTIONS FINALS SOBRE LES SCP I EL NOU CANVI DE REGIMEN TRIBUTARI. Veure nota.

23/12/2015 NOTA SOBRE DIVERSOS MODELS APROVATS I LLISTA DE DEUTORS. Veure nota. BOE A 2015 13916  -  13917  -  13918  -  14021.

22/12/2015 ARTÍCULO DE LA ACAT EN INVERTIA, OJO CON SANCIONES, MULTAS Y RECARGOS: HACIENDA DETECTA DEDUCCIONES IMPROCEDENTES. Ver Artículo1.

22/12/2015 NOTA SOBRE EL MODEL 145. Veure nota. Veure BOE

21/12/2015 ARTÍCULO DE LA ACAT EN INVERTIA, ALBÁÑILES, FONTANEROS, PINTORES QUEDAN FUERA DE MÓDULOS. Ver Artículo.

17/12/2015 ARTÍCULO DE LA ACAT EN INVERTIA, ¿DECLARAS POR MÓDULOS EN IRPF?, CUIDADO CON LOS NUEVOS REQUISITOS PARA NO SER EXCLUIDO. Ver artículo.

18/12/2015 NOTA SOBRE EL CALENDARI FISCAL 2016 I LA CAMPANYA D'INFORMATIVES. Veure nota 

14/12/2015 INFORMACIÓ SOBRE BONIFICACIONS EN LA CONTRACTACIÓ LABORAL. Veure informació. Mes informació.

09/12/2015 NOTA SOBRE EL CONVENI DE DOBLE IMPOSICIÓ AMB ANDORRA I ELS FONS PROPIS DE LES SOCIETATS. Veure nota BOE A 2015 13248.

07/12/2015 NOTA INFORMATIVA SOBRE L'EMPLENAMENT DEL MODEL 190: SUBCLAUS A.02 I B.02. Veure nota

02/12/2015 NOTA SOBRE EL MODEL 840. Veure nota.

01/12/2015 BREU GUIA SOBRE LES RESERVES DE CAPITALITZACIÓ I DE NIVELLAMENT. Veure nota.

30/11/2015 BREU GUIA SOBRE EL TANCAMENT FISCAL-COMPTABLE EXERCICI 2015. Veure nota.

27/11/2015 RESOLUCIÓ AEAT SOCIETATS CIVILS PRIVADES. Veure Resolució.

26/11/2015 EL NOU SUBMINISTRAMENT INMEDIAT DE INFORMACIÓ DE L'IVA. Veure informació

25/11/2015: NOTA SOBRE EL NIF DE NO RESIDENTS I EL SIMULADOR DE JUBILACIÓ. Veure nota.

23/11/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DE L'ORDRE DE MODULS PER 2016 (II) I L'APLICACIÓ DE L'IVA EN L'ADQUISICIÓ INTRACOMUNITARIA DE BENS EN EL SUPÓSIT DEL RECARREC D'EQUIVALENCIA. Veure nota. Quadre Comparatiu.

18/11/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DEL ORDRE DE MODULS PER 2016. Veure nota. BOE MODULS. BOE A 2015 12436.

18/11/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DEL REIAL DECRET 1021/2015, DE 13 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S'ESTABLEIX L'OBLIGACIÓ D'IDENTIFICAR LA RESIDÈNCIA FISCAL DE LES PERSONES QUE OSTENTIN LA TITURALIAT O EL CONTROL DE DETERMINATS COMPTES FINANCERS. Veure nota. BOE A 2015 12398

16/11/2005 NOTA SOBRE LA SENTENCIA DEL TSJC DE 27 DE FEBRER DE 2015: COMPROVACIÓ DE VALORS EN EL ITPAJD. Veure nota.

05/11/2015 PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PER LA LLEI 48/2015 DE 29 D'OCTUBRE DE PRESSUPOSTOS GENERALS DEL ESTAT PER L'ANY 2016. (BOE DEL 31 D'OCTUBRE). Veure nota

03/11/2015 NOTA SOBRE QÜESTIONS D'INTERÉS. Veure nota.

02/11/2015 NOTA SOBRE LA PUBLICACIÓ DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT PER L'ANY 2016. Veure notaBOE A 2015 11644.

30/10/2015 NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ EN EL CODI CIVIL. Veure nota.

27/10/2015 NOTA SOBRE LA PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE DEUTORS A L'HISENDA PUBLICA. Veure nota. BOE A 2015 11460.

26/10/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DE TEXT REFÓS DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS I DE LA LLEI D'CUPACIÓ. Veure nota. BOE A 2015 11430 BOE A 2015 11431.

22/10/2015 CALENDARI LABORAL. BOE A 2015 11348

21/10/20015 NOTA SOBRE LA PUBLICACIÓ DE L'ORDRE QUE AUGMENTA A 30.000 EUROS EL LIMIT EXEMPT PER APORTAR GARANTIES EN ELS AJORNAMENTS. Veure nota. BOE A 201511267

20/10/2015 DOCTRINA DOSSIER PROPIETAT HORITZONTAL. Veure Doctrina

19/10/2015 NOTA SOBRE LA LLEI DE SOCIETATS LABORALS I PARTICIPES I EL NOU MODEL 280. Veure notaBOE A 2015 11071LSLBOE A 2015 11074M280

15/10/2015 NOTA SOBRE LA LLISTA DE DEUTERS AMB L'AGENCIA TRIBUTARIA. Veure nota.

12/10/2015 NOTA SOBRE LA REFORMA DEL REGLAMENT DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Veure notaBOE A 2015 10926

09/10/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DEL REGISTRE DE PARELLES DE FET. Veure notaDOGC 6872 08102015.

07/10/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DE DIVERSES LLEIS PROCESALS. Veure nota. BOE A 2015 10725 - 10726 - 10727.

04/10/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DE LA LLEI 39/2015, DE 1 D'OCTUBRE DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. Veure nota. BOE A 2015 10565.

30/09/2015 NOTA SOBRE LES ESMENES AL LIMITS DELS MODULS PER L'EXERCICI 2016. Veure nota.

30/09/2015 NOTA DE PREMSA: EL GOVERN MODIFICA EL TRACTAMENT DELS ACTIUS FISCALS O DTA EN L'IMPOST DE SOCIETATS, Veure Nota de Premsa.

28/09/2015  NOTA SOBRE LA REFORMA DE LA LLEI DE REFORMA PARCIAL DE LA LLEI GENERAL TRIBUTARIA. Veure notaComparativa LGT 2015.

23/09/2015 NOTA SOBRE LA PUBLICACIO DE LA LLEI DE REFORMA PARCIAL DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. Veure NotaBOE A2015 10143

21/09/2015 NOTA SOBRE DOSSIER DE CONSULTES VINCULANTS SOBRE LES SOCIETATS CIVILS PRIVADES I NOU RÈGIM FISCAL A 01/01/2016. Veure nota i dossier.

16/09/2015 ARTICLE DE L'ACAT PUBLICAT EN INVERTIA  "ATENCIÓ AMB VERIFICA D'HISENDA QUE POT PERJUDICAR ELS CONTRIBUENTS " Veure Article

14/09/2015: NOTA SOBRE DISPOSICIONS I INFORMACIÓ D'INTERES: PUBLICITAT SENTENCIES EN MATERIA FRAU FISCAL, FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM, FORMACIÓ PROFESSIONAL, REFORMA CODI COMERÇ I SISTEMA VERIFICA.  Veure nota. BOEA20159768BOEA20159735. BOEA20159734. CODI COMERÇ (ACCID). VERIFICA.

07/09/2015 NOTA SOBRE ELS ASPECTES COMPTABLES DE LA NOVA LLEI DE L'IMPOST DE SOCIETATS I ENTREVISTA AMB EL PRESIDENT DE L'ACAT PUBLICADA EN LA WEB EAE BUSINESS SCHOOL. Veure nota. Nota Técnica ACCID.

02/09/2015 NOTA CONSULTA VINCULANT DE LA DGT SOBRE LES RETRIBUCIONS DE SOCIS I ADMINISTRADORS. Veure Nota.

31/08/2015 NOTA SOBRE DISPOSICIONS D'INTERES. Veure nota. Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'AdministracióNova Llei de Cooperatives.

07/08/2015 NOTA SOBRE LLEI 24/2015 DEL 29 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L'EMERGENCIA EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA. Veure nota. Veure DOGC6928

31/07/2015 NOTA ICAC JUNY. Veure nota. BOE A 2015 84692o.

30/07/2015 NOTA SOBRE EL NOU IMPOST SOBRE ELS HABITAGETS BUITS. Veure notaDOGC 6919

29/07/2015 NOTA RD LIQUIDACIÓ DIRECTA. Veure nota

24/07/2015 NOTA SOBRE LA NOVA LLEI DE L'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. Veure nota BOE A 2015 86168IT

22/07/2015 MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L'IRPF. Veure Document.

22/07/2015 NOTA SOBRE LA NOVA LLEI D'AUDITORIA. Veure nota. BOE A 2015 8147A

21/07/2015 GRAN EXIT DE LA SESSIÓ "EL CATALÀ I LA EMPRESA". Veure nota.

20/07/2015 NOTA SOBRE LA NOVA LLEI DE LA JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA. Veure nota. BOE 4 2015 7391.

17/07/2015 NOTA SOBRE NOVES DISPOSICIONS APROVADES (MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICÍA I DEL REGISTRE CIVIL). Veure nota. DOGC A 151941052015. DOGC A 151941062015. BOE A 20157851.

16/07/2015 NOTA INFORMATIVA DE LA AEAT SOBRE LA REFORMA FISCAL APROVADA. Veure nota informativa.

13/07/2015 ARTÍCULO DE LA ACAT  EN INVERTIA Y SUPERCONTABLE "LAS 10 PRINCIPALES MEDIDAS QUE CONTIENE LA REFORMA FISCAL". Ver artículo

13/07/2015 ADJUNTEM NOU QUADRE DE RETENCIONS. Veure quadre.

11/07/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DE DIVERSES NORMES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA. (MODIFICACIONS IRPF-IS). Veure nota. BOE A 20157765. BOE A 20157770. BOE A 20157771.

10/07/2015 NOTA SOBRE LA INSTRUCCIÓ  DE 1/7/2015, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DELS REGISTRES I DEL NOTARIAT SOBRE MECANISMES DE SEGURETAT DELS FITXERS ELECTRÒNICS QUE CONTINGUIN LLIBRES DELS EMPRESARIS PRESENTATS A LEGALITZACIÓ EN ELS REGISTRES MERCANTILS I ALTRES QÜESTIONS RELACIONADES. Veure nota. BOE A 2015 7626.

25/06/2015 ADJUNTEM BUTLLETÍ ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL SOBRE EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA. Veure Butlletí.

23/06/2015 ARTÍCULO DE LA ACAT PUBLICADO EN INVERTIA "LOS AUTONÓMOS PUEDEN DEDUCIRSE LOS GASTOS DE LA VIVIENDA, SI EJERCEN SU ACTIVIDAD EN ELLA". Veure article.

22/06/2015 NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. Veure nota. Veure Sentència

19/06/2015 El jurat del I Certamen Literari contes d’Assessors va decidir declarar guanyador a l’associat Carlos Vidal Soler pel seu conte “amor de empresa”.  Veure conte.

18/06/2015 VI CONGRÉS CATALÀ DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ. CONCLUSIONS ACCID, Veure document.

15/06/2015 NOTA SOBRE EL R.D. 421/2015, DE 29 DE MAIG, PEL QUAL ES REGULEN ELS MODELS D'ESTATUTS-TIPUS I D'ESCRIPTURA PÚBLICA ESTANDARDITZATS DE LES SOCIETATS DE RESPONSABILITAT LIMITADA, S'APROVA MODEL D'ESTATUTS-TIPUS, ES REGULA L'AGENDA ELECTRONICA NOTARIAL I LA BORSA  DE DENOMINACIONS SOCIALS AMB RESERVA. Veure nota. BOE A 2015 6520

09/06/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DELS MODELS DEL IMPOST DE SOCIETATS PER L'EXERCICI 2014 I TERMINIS PAGAMENT IAE. Veure notaBOEA20156310BOEA20156311BOEA20156201.

08/06/2015 NOTA CONSULTES VINCULANTS DE LA DGT. Veure nota.

08/06/2015  NOTA VI CONGRÉS DE L'ACCID.  Veure notaVeure Ponència

02/06/2015 NOTA SOBRE DISPOSICIONS D'INTERES PUBLICADES A CATALUNYA I NOU SERVEI DE LA SEGURETAT SOCIAL. Veure nota. BOEA2015601BOEA20156015  BOEA201560165  BOEA20156013RD

28/05/2015 NOTA SOBRE LES PREFERENTS I TAULA RODONA AMB L'ACAT. Veure nota. Formulari AEAT Preferents.

25/05/2015 NOTA SOBRE ELS LIMITS AL DRET DE DEDUCCIÓ EN L'IVA. Veure nota. 

20/05/2015 NOTA SOBRE LA MODIFICACIO DEL RÈGIM FISCAL DE LES PREFERENTS I DEUTE SUBORDINAT. Veure nota

18/05/2015 NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'IRPF I ALTRES QÜESTIONS D'INTERES. Veure nota

11/05/2015 NOTA SOBRE ELS ERRORS MES COMUNS QUE CONTENEN ELS ESBORRANYS D'HISENDA. Veure nota.

08/05/2015 NOTA SOBRE CONSULTES DE L'ICAC. Veure nota.

05/05/2015 NOTA SOBRE LA CONSULTA VINCULANT SOL.LICITADA PER L'ACAT SOBRE L'ART 27 IRPF. Veure notaVeure Consulta.

28/04/2015 NOTA SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES. Veure nota

27/04/2015 NOTA SOBRE CONSULTES D'INTERES DE LA DGT I L'IVA A L'IMPORTACIÓ. Veure nota. Veure consulta.

24/04/2015 NOTA SOBRE LA RESOLUCIÓ DE L'ICAC DE 14 D'ABRIL DE 2015 DE DETERMINACIÓ DEL COST DE PRODUCCIÓ. Veure nota. BOE A 20154394

23/04/2015 NOTA SOBRE MODELS DE CERTIFICACIÓ PER L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS. Veure nota. Acta Comptes Universal   Castellà.  Acta Comptes No Universal  Castellà.

20/04/2015 NOTA SOBRE L'ART 27 L'IRPF I ELS SOCIS DE SOCIETATS PROFESIONALS. Veure nota.

15/04/2015 NOTA SOBRE EL REINTEGRAMENT DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ. Veure nota.

13/04/2015 NOTASOBRE LA REDUCCIÓ DEL RENDIMENT NET EN ENTITATS EN REGIMEN D'ATRIBUCIÓ DE RENDES. Veure nota.

07/04/2015 NOTA SOBRE EL MODEL 131, LA CAMPANYA DE RENDA, BASE DE DADES I ASSEGURANCE RC. Veure nota

01/04/2015 NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL TRACTE DISCRIMINATORI EN L'IMPOST DE SUCESSIONS. Veure nota. Veure Sentència

01/04/2015 NOTA SOBRE EL PROJECTE DE LLEI DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL. Veure nota.

31/03/2015 NOTA SOBRE EL MANUAL COTITZA 2015 DE LA SEGURETAT SOCIAL. Veure nota. Veure Manual.

30/03/2015 NOTA SOBRE LES ULTIMES MODIFICACIONS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITALS I EL NOU MODEL 222-202. Veure Nota. Resum Llei 31/2014. BOE 2015 3275

27/03/2015 NOTA SOBRE LES GUIES PRACTIQUES DEL ITP I DE L'IMPOST DE SUCESSIONS I DONACIONS. Veure nota. Veure Guia ITP. Veure Guia ISD

25/03/2015 NOTA SOBRE L'INICI DE LES COMPROVACIONS PER APLICACIÓ DEL TIPUS REDUÏT PER ENTITATS DE NOVA CREACIÓ. Veure nota.

25/03/2015 NOTA SOBRE L REIAL DECRET LLEI 4/2015 DE 22 DE MARÇ, PER A LA REFORMA URGENT DEL SISTEMA PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ EN L'ÀMBIT LABORAL. Veure nota. BOE A 2015 3031. Reforma Sistema de F.P.

23/03/2015 NOTA SOBRE L'INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU EN DETERMINATS PRODUCTES. Veure nota.

20/03/2015 NOTA SOBRE EL PAGAMENT AMB TARGETA DE DEUTES DE LA SEGURETAT SOCIAL. Veure nota.

16/03/2015 PRESENTACIÓ CATALÀ EN L'EMPRESA REMES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL NOSTRE COL.LECTIU. Veure presentación.

16/03/2015 NOTA SOBRE LES AUDITORIES SPL.LICITADES PER SOCIS MINORITARIS. Veure nota.

13/03/2015 NOTA SOBRE EL MODEL 720 DE L'EXERCICI 2014. Veure nota. Recopilació de preguntes.

11/03/2015 NOTA SOBRE EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI PER A L'ANY 2015. Veure nota. Veure BOE.

11/03/2015 NOTA SOBRE EL NOU ARTICLE 27 DE L'IRPF I L'AGÈNCIA TRIBUTARIA. Veure nota.

09/03/2015 EL CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT AGRAEIX L'ESFORÇ DE L'ACAT PER DEFENSAR A LES ENTITATS SENSE ANIM DE LUVRE. Veure nota.

09/03/2015 NOTA SOBRE EL NOU TIPUS REUÏT DE L'IMPOST DE SOCIETATS. Veure nota.

05/03/2015 NOTA SOBRE LES PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET LLEI 1/2015 DE 27 DE FEBRER, DE MECANISME DE SEGONA OPORTUNITAT, REDUCCIÓ DE CÀRREGA FINANCIERA I ALTRES MESURES D'ORDRE SOCIAL. Veure nota.

05/03/2015 GENERALITAT DE CATALUNYA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I ACAT, SESSIÓ "EL CATALÀ A L'EMPRESA PER A L'ACTA. Veure comunicación.

04/03/2015 NOTA SOBRE LA LEGALIZACIÓ DELS LLIBRES DE COMPTABILITAT DE L'EXERCICI 2014. Veure nota. Manual. 

03/03/2015 NOTA SOBRE INFORMES EMESOS PER LA AGENCIA TRIBUTARIA.. Veure nota. Veure informe 1. Veure informe 2.

02/03/2015 INVERTIA PUBLICA ARTICULO DE ACAT: CONOCE TODAS LAS MEDIDAS SOCIALES Y DE IMPULSO ECONÓMICO DEL GOBIERNO. Ver artículo. 

02/03/2015: NOTA SOBRE LA PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 1/2015 DE 27 DE FEBRER, DE MECANISME DE SEGONA OPORTUNITAT, REDUCCIÓ DEC ÀRREGA FINANCIERA I ALTRES MESURES D'ORDRE SOCIAL. Veure Nota BOE A 2015 2109

02/03/2015 ANUNCI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'ACAT I LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLITICA LINGUISTICA PER AL FOMENT DEL CATALÀ EN NOSTRA PROFESSIÓ. Veure anunci.

27/02/2015 NOTA SOBRE EL TIPUS DE GRAVAMEN APLICABLES A PERÍODES IMPOSITIUS INICIATS L'ANYS 2013 I 2014. Veure nota

25/02/2015 PRORROGADA L'AJUDA ECONOMICA ALS ATURATS . Veure nota. BOE A 2015 1779.

24/02/2015 NOTA SOBRE EL CANVI D'OPCIÓ EN EL PAGAMENT A COMPTE DE L'IMPOST DE SOCIETATS DE L'EXERCICI 2015.  Veure nota.

23/02/2015 GUIA SOBRE LA LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES DE COMPTABILITAT DE L'EXERCICI 2014. Veure nota.. BOE A 2015 1481. Manual d'Ajuda.. Escrit d'alegacions norma 24.

20/02/2015 NOTA SOBRE ELS NOUS MODELS 130 I 131 I LES NOVES TAULES DE AMORTITZACIÓ. Veure nota.  BOE A 2015 1656. Taules de amortització.

18/02/2015 NOTA SOBRE L'IMPUTACIÓ DE RENDIMENTS EN UNA SOCIETAT CIVIL ON UN DELS SOCIS NO TREBALLA. CANVI DE CRITERI DE LA DGT. Veure nota.

16/02/20165 NOTA SOBRE LA APORTACIÓ DE DOCUMENTS I PROVES A LES ACTUACIONS INSPECTORES. Veure nota.  Veure Sentència.

13/02/2015 INVERTIA  PUBLICA EL ARTICULO DE ACAT: LAS PEQUEÑAS ASOCIACIONES, ABOCADAS A LLEVAR LA CONTABILIDAD COMO UNA SOCIEDAD. Veure article.

13/02/2015 NOTA SOBRE EL TIPUS IMPOSITIU DE L'IVA DELS PRODUCTES SANITARIS. Veure nota.

11/02/2015 NOTA SOBRE CONSULTES DE L'ICAC. Veure nota.

10/02/2015 TANCAMENT COMPTABLE FISCAL PIMES. Veure nota. ACCID-SUPERCONTABLE.

10/02/2015 NOTA SOBRE L'INICI DE LES COMPROVACIONS DE L'AEAT A LES SOCIETATS QUE HAN APLICAT EL TIPUS REDUÏT PER CREACIÓ D'OCUPACIÓ. Veure nota.

06/02/2015 NOTA SOBRE LES ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE I L'IMPOST DE SOCIETATS. Veure nota Veure IS ESAL.  Veure GUIA

06/02/2015 ACLARIMENTS SOBRE EL MODEL 347 I LES ACTIVITATS EN MODULS. Veure aclariment.

05/02/2015 NOTA SOBRE EL MODEL 184 I L'ACTIVITAT DE LLOGUERS D'IMMOBLES. Veure nota.

04/02/2015 NOTA DE PREMSA DE LA SEGURETAT SOCIAL. Veure NotaVeure Esborrany R.D.

03/02/2015 NOTA SOBRE ELS MODELS 347 i 184. Veure nota.

03/02/2015 FRUIT DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'ACCID, ADJUNTEM MODELS DE MEMORIA ABREUJAT, NORMAL I PIME, PER LA CONFECCIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2014. Veure Abreudaja   Normal   Pimes

02/02/2015 SENTÈNCIA D'INTERÈS SOBRE EL BLANQUEIG DE CAPITALS. Veure Sentència.

02/02/2015 RESOLUCIONS RECENTS D'INTERÈS TRIBUTARI. Veure comentaris. Veure Resolució TEAC.

27/01/2015 PROJECTE DE RESOLUCIÓ DE L'INSTITUT DE COMPTABILITAT I AUDITORIA DE COMPTES PER LA QUE S'ESTABLEIXEN CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DEL COST DE PRODUCCIÓ. Veure Projecte.

26/01/2015  NOTA SOBRE CONSULTES TRIBUTÀRIES D'INTERÈS. Veure nota.

22/01/2015 NOVETATS EN LES DECLARACIONS INFORMATIVES. Veure les Novetats.

21/01/2015 NOTA SOBRE EL NOU RÈGIM DE DECLARACIÓ DE L'IVA DE IMPORTACIÓ. Veure nota.

19/01/2015 NOTA SOBRE EL PROCEDIMENT PER RECUPERAR L'IVA DELS CLIENTS MOROSOS DESPRÉS DE L'ÚLTIMA REFORMA.  Veure nota.  Model Monotori. 

15/01/2015 NOTA SOBRE EL SISTEMA CRETA I LA EXONERACIÓ DE PRESENTACIÓ DEL RESUM ANUAL DE L'VA MODELO 390 PER A CERTS CONTRIBUENTS. Veure nota.

12/01/2015 NOTA SOBRE L'ACOMIADAMENT OBJECTIU: TRIBUNAL SUPREM AVALA L'ACOMIADAMENT BASAT EN CRITERIS DE PRODUCTIVITAT I ABSENTISME TRET QUE HAGI MÒBILS DISCRIMINATORIS O ABÚS DE LLEI. Veure notaVeure Sentència.

12/01/2015 NOTA: EL TEAC SOSTÉ EL CRITERI DE L'ADMINISTRACIÓ SOBRE EL MOMENT ADEQUAT PER PRESENTAR DOCUMENTACIÓ I PROVES. Veure nota.

07/01/2015 NOTA SOBRE NOUS SERVEIS DE LA SEGURETAT SOCIAL I LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS PER A 2015. Veure notaVeure BOE A 2014 13680.

07/01/2015 NOTA SOBRE UN NOU TRÀMIT EN L'IVA A LA IMPORTACIÓ I LA NO DEDUCCIÓ FISCAL DE LES DESPESES INEXISTENTS O SIMULADES. Veure notaVeure Sentència.

 02/01/2015 NOTA SOBRE EL PROGRAMA DE RETENCIONS I L'APROBACIÓ DE MODELS TRIBUTARIS I LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE MUTUES QUE AFECTA ALS PROFESSIONALS. Veure nota.

30/12/2014 NOTA SOBRE ELS PRESUPOSTOS DE L'ESTAT PER A 2015. Veure nota. Veure BOE A 2014 13612.

30/12/2014 INVERTIA PUBLICA LA NOTA D'ACAT SOBRE EL SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL PER 2015 I LA LLEI 34/2014 DE LIQUIDACIÓ E INGRÉS DE QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL.  Veure article.

30/12/2014 NOTA SOBRE EL SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL PER 2015 I LA LLEI 34/2014 DE LIQUIDACIÓ E INGRÉS DE QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL. Veure notaVeure BOE A 2014 13518  Veure BOE A 2014 13517 .

 28/12/2014 NOTA SOBRE LA DEDUÏBILITAT FISCAL DE LES SANCIONS DELS CLIENTS ABONADES PELS ASSESSORS. Veure nota.

27/12/2014 NOTA SOBRE EL CALENDARI FISCAL 2015 I LES ULTIMES MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL IVA. Veure notaVeure Reglament.

27/12/2014 NOTA SOBRE EL PROGRAMA D'ACTIVACIÓ PER A L'OCUPACIÓ.. Veure nota.  Veure BOE A 2014 13249.

23/12/2014 NOTA SOBRE LES RETENCIONS 2015 i 2016, EL REIAL DECRET 1073/2014 DE 19 DESEMBRE. Veure notaVeure quadreBOE A 2014 13252.

22/12/2014 NOTA SOBRE EL MODEL 390-303. Veure notaBOE A 2014 13180 BOE A 2014 13181

22/12/2014 NOTA SOBRE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE LA CESSIÓ IL.LEGAL DE TREBALLADORS I MODIFICACIÓ SW CONVENIS COL.LECTIU. Veure notaVeure setencia.

.22/12/2014 BREU GUIA SOBRE EL TANCAMENT FISCAL COMPTABLE 2014. Veure Nota.

18/12/2014 NOTA SOBRE EL SIMULADOR DE RENDA 2014 I CONSULTES D'INTERÈS DE LA DGT. Veure nota.

16/12/2014 NOTA SOBRE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES I LES PENSIONS DE L'ESTRANGER. Veure nota.

15/12/2014 NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL MÓDUL DE COMPTES ANUALS I ELS MÓDELS 591 I 588. Veure notaBOEA201412906BOEA201412972

11/12/2014 NOTA SOBRE EL TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLES AL 2015. Veure nota. Veure BOE.

10/12/2014 NOTA SOBRE LA REFORMA FISCAL 2015. IMPOST DE SOCIETATS. Veure NotaComparativa I.S.

09/12/2014 NOTA SOBRE LA REFORMA FISCAL 2015. Veure nota. Comparativa IVA. Comparativa IRPF.

09/12/2014 NOTA SOBRE LES COTIZACIONS PRESCRITES ALS EFECTES DE JUBILACIÓ. Veure nota. Veure sentencia.

09/12/2014 NOTA SOBRE AL TANCAMENT FISCAL DE L'EXERCICI 2014. IRPF. Veure nota.

05/12/2014 NOTA SOBRE LA LLEI 31/2014 DE 3 DE DESEMBRE DE MODIFICACIÓ DE LA  LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL. Veure notaVeure BOE.

05/12/2014 NOTA SOBRE EL CALENDARI DE FESTES LOCALS DE CATALUNYA. Veure notaVeure DOGC 6762 02122014.

02/12/2014: NOTA SOBRE ELS BENEFICIARIS DELS NOUS IMPOSTOS NEGATIUS, PODRAN SOL.LICITAR A L'AGENCIA TRIBUTÀRIA A PARTIR DE GENER, L'ABONAMENT ANTICIPAT. Veure nota.

02/12/2014 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DELS MÓDULS PER L'EXERCICI 2015 I EL MODEL 840. Veure NotaBOE-A-2014-12409

01/12/2014 NOTA RESUM DE LES MODIFICACIONS IVA, D'ALTRES IMPOSTOS I RÈGIM TRANSITORI I PÈRDUES I GUANYS. Veure nota.

01/12/2014: NOTA SOBRE LA LLEI 26/2014 DE 27 DE NOVEMBRE DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONAS FÍSIQUES. Veure nota.

28/11/2014 PUBLICACIÓ AL BOE DE LA REFORMA FISCAL, QUE AFECTA L'IRPF,IMPOST DE SOCIETATS, IVA I D'ALTRES ASPECTES TRIBUTARIS. BOE A2014-12327A2014-12328 i A2014-12329.

28/11/2014 NOTA SOBRE LOS DÍAS INHÁBILES DE LA LA ADMINISTRACIÓN. Ver BOE.

28/11/2014 NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL MODEL 182 I LES PÈRDUES EN EL JOC. Veure nota.

 28/11/2014 NOTA SOBRE QÜESTIONS LABORALS D'INTERÈS. Veure notaVeure sentència.

24/11/2014 NOTA SOBRE LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS PER DEUTES DE LA SOCIETAT. Veure notaVeure Sentència.

24/11/2014 NOTA SOBRE EL CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ DELS FALS AUTÒNOM. Veure notaVeure Sentència.

21/11/2014 NOTA SOBRE QÜESTIONS FICALS I LABORALS D'INTERÈS. Veure notaInstrucció 3-14.

18/11/2014 NOTA SOBRE EL SISTEMA CLAVE DE L'AGENCIA TRIBUTARIA. Veure nota.

14/11/2014 NOTA SOBRE EL PROJECTE D'ORDRE DE MÒDULS PER A 2015. Veure notaVeure Projecte.

14/11/2014: NOTA SOBRE EL NOU FORMAT DE NOMINA. Veure notaVeure BOE.

12/11/2014 NOTA SOBRE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE OCTUBRE DE 2014: RECONEIXAMENT DELS TREBALLADORS INDEFENITS NO FIXOS. Veure notaVeure sentència.

12/11/2014 NOTA SOBRE CONSULTAS DEL ICAC: CRITERIOS DE APLICACIÓN BENEFICIOS Y CONDENA SOLIDARIA DE EMPRESAS DEL GRUPO. Ver Nota.

10/11/2014: NOTA SOBRE SENTÈNCIES LABORALS D'INTERÈS. Veure nota.

10/11/2014: NOTA SOBRE LA REFORMA PREVISTA DE L'ARTICULO 27 DE LA LLEI DE IRPF. Veure Nota

06/11/2014 NOTA SOBRE CONSULTAS DEL ICAC: ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA Y CANON DE ENTRADA. Ver nota.

06/11/2014 NOTA SOBRE EL CÈNTIM SANITARI. Veure nota

03/11/2014 NOTA SOBRE EL CONTRACTE DE FORMACIÓ ES CONSIDERA FORMALITZAT EN FRAU DE LLEI SI NO ES DEMOSTRA LA MÉS MÍNIMA FORMACIÓ. Veure nota.. Veure sentència.

31/10/2014 NOTA SOBRE LES NOVETATS DE LA SEGURETAT SOCIAL Veure nota.

30/10/2014 NOTA SOBRE ELS LIMITS DE LA COMPROVACIÓ LIMITADA. Veure nota.

28/10/2014 NOTA SOBRE LA CÀRREGA DE LA PROVA EN ELS PROCEDIMENTS DE COMPROVACIÓ, LES DESPESES EN BÉNS INMOBLES I EL CALENDARI LABORAL Veure NotaVeure STSJ CAT 2653/2014Veure Calendari Laboral.

24/10/2014 NOTA SOBRE LES COMPROVACIONS DELS LLOGUERS TURÍSTICS I LA FASE D'AL.LEGACIONS. Veure nota.