INSCRIPCIONS

 

SEMINARI IMPOST DE SOCIETATS 2018

LLOC I DATA :  BARCELONA, 6 juny 2019

HOTEL CATALONIA DIAGONAL CENTRE

BALMES, 142-146

08008  BARCELONA

PROGRAMA

SESIO TARDA

 16.00 Rebuda dels assistents i presentació de l’acte a càrrec del President de l’ACAT Sr. Josep M Paños Pascual

 16.05 a 20.00

 SEMINARI IMPOST DE SOCIETATS 2018

 Seminari que des d’una vessant pràctica amb exemples es farà una liquidació complerta de l’impost de societats tractant els aspectes més rellevants:

 -Reserves capitalització i anivellament

 -Diferencies temporaries i permanents

 -Deduccions i bonificacions

 -Despeses no deduïbles

 -Errors comptables,

 -Tipus impositius

 -Arrendaments financers

 -Operacions extra comptables

 -Amortitzacions

 -Limitacions fiscals en les deduccions i despeses

 -Bases imposables negatives

 -Altres qüestions d’interès.

 Ponent/Ponent:  Antonio Martínez Alfonso

Licenciado en Ciencias empresariales: especialidad en Contabilidad y Tributación.

Inspector de Hacienda del Estado

18.00-18.30 Pausa pel cofee-break

Preus:  associats, familiars, treballadors i col·laboradors:  25 euros

Resta:  60 euros (cal fer transferència per formalitzar la inscripció)

Inscripció:  a la web  www.acatfcl.cat

CTA  CTE : ES26 0081 0200 2400 0283 4088