NOTA  AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA

Setembre  2018

Important:obligatorietat de rebre notificacions per mitjans electrònics a partir del 2.10.2018

Benvolgut,

Benvolguda,

El dia 2 d’octubre del 2018, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 14.2, 14.3 i 41.1), entra en vigor l’obligatorietat de rebre les notificacions per via electrònica per als col·lectius següents:

  • les persones jurídiques,
  • les entitats sense personalitat jurídica,
  • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada, i
  • els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Per tant, si pertanyeu a un d’aquests col·lectius, a partir del 2 d’octubre rebreu les notificacions per aquest mitjà.

Les notificacions electròniques es dipositaran a la plataforma eNotum i seran accessibles amb identificació digital: http://enotum.cat.

Així mateix, a la seu electrònica de l’Agència podreu accedir a més informació relacionada: http://atc.gencat.cat/notificacions.

L'Agència Tributària de Catalunya habilitarà un formulari de contacte a través del qual, a partir del 2 d'octubre, es podrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s'enviarà l’avís de notificació electrònica. La manca d’aquest avís no afecta la plena validesa de la notificació.

  Salutacions,

Altres notes d'interès

NOTA TIPUS IVA 10%

11/02/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota pagament a compte impost societats 2019

04/02/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REIAL DECRET LLEI 2/2019

29/01/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA DEROGACIO REFORMA LLOGUERS I ATC

25/01/2019

NOTES TRIBUTÀRIES