SENTÈNCIES TRIBUTÀRIES DE *INTERES I ACTUALIZACIO VALORS CADASTRALS

Barcelona, 3 octubre 2018

Benvolguts associats i associades,

Us informem de dues de sentències que considerem molt  interessants per a la nostra professió:

1º SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 9 FEBRER DE 2018, NUMERO DE RESOLUCIO 132/2018.

Aquesta sentència és interessant perquè obliga a l'Administració Tributària, dins d'un procediment d'inspecció, a regularitzar els exercicis necessaris per evitar un enriquiment injust de l'Administració.

En el supòsit plantejat una societat havia tributat un ingrés en un exercici posterior a l'inspeccionat per entendre que era una operació a terminis i podia aplicar el criteri de caixa.

Establert per la Inspecció que el criteri correcte era el de meritació, regularitza l'exercici on es va haver d'imputar l'ingrés però no rectifica l'exercici on efectivament es va tributar (l'exercici posterior).

El TSJC dóna la raó al contribuent i obliga a la Inspecció a regularitzar tots dos exercicis i evitar una doble tributació del mateix ingrés dins del propi marc de la Inspecció, sent més favorable aquesta actuació al contribuent.

2º  SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 12 D'ABRIL DE 2018, NUMERO DE RESOLUCIO 324/2018

Aquesta sentència és destacable perquè torna a recordar la doctrina, ja consolidada, que totes les entitats i persones jurídiques que satisfacin o abonin rendes subjectes a l'IRPF estan obligades a retenir la part que ha de tributar per l'impost i ingressar a compte aquest quantitat retinguda.

Per tant, és indiscutible que l'obligació de retenir sempre serà del pagador i això encara que en la factura o document equivalent no estigui quantificada aquesta retenció ni es faci esment a la mateixa.

 Finalment informar-vos que s'ha publicat l'Ordre HAC/994/2018, de 17 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals resultaran d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2019.

Us adjuntem còpia de la resolució.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

Altres notes d'interès

NOTA TIPUS IVA 10%

11/02/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota pagament a compte impost societats 2019

04/02/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REIAL DECRET LLEI 2/2019

29/01/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA DEROGACIO REFORMA LLOGUERS I ATC

25/01/2019

NOTES TRIBUTÀRIES