Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: publicades 28 consultes.

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-181108-ITPAJD

Altres notes d'interès

NOTA MODEL 840

10/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

PRESTACIO MATERNITAT: FORMULARI DEVOLUCIO I INFORMACIO

04/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

MODULS 2019

03/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

MODIFICACIO TIPUS AJD CATALUNYA

16/11/2018

NOTES TRIBUTÀRIES