Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: publicades 28 consultes.

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-181108-ITPAJD

Altres notes d'interès

NOTA TIPUS IVA 10%

11/02/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota pagament a compte impost societats 2019

04/02/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REIAL DECRET LLEI 2/2019

29/01/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA DEROGACIO REFORMA LLOGUERS I ATC

25/01/2019

NOTES TRIBUTÀRIES