VERSION CASTELLANO

Aplicació del tipus reduït del 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics.

Amb efectes des d'1 de gener de 2019, el Reial Decret llei 26/2018, de 28 de desembre, afegeix un nou número 13è en l'article 91.Uno.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, del Impost sobre el Valor Afegit (LIVA), pel qual s'aplica el tipus impositiu del 10% als serveis següents:

13è Els prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d'espectacles i als organitzadors d'obres teatrals i musicals.

D'aquesta manera, es recupera l'aplicació del tipus reduït a aquest tipus de serveis que van passar a tributar al tipus impositiu general del 21% l'1 de setembre de 2012 amb la modificació introduïda pel Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol.

D'acord amb la Doctrina de la Direcció General de Tributs existent fins a aquesta data, cal aclarir les següents qüestions a l'hora de determinar si es compleixen els requisits perquè resulti d'aplicació el tipus del 10%:

A) Prestador del servei:

 1. L'intèrpret, artista, director o tècnic ha de tractar-se d'una persona física. Tributaran al 21% els serveis prestats per societats mercantils i comunitats de béns.
 2. El tipus del 10% s'aplicarà independentment del fet que l'intèrpret, artista, director o tècnic:
  • contracti a través d'un representant que actuï en nom aliè, ja que s'entén que és el propi artista qui presta per si mateix el corresponent servei artístic (consulta 0720-98).
  • contracti els serveis d'altres artistes en règim de dependència de caràcter laboral per prestar el servei (consulta 1679-98).
   B) Destinatari del servei:
   El servei ha d'oferir-se a organitzadors d'obres teatrals i musicals. Té la consideració d'organitzador d'una obra teatral o musical la persona o entitat que dugui a terme l'ordenació dels mitjans materials i humans o d'un d'ells amb la finalitat de que l'obra teatral o musical es representi (contractació del local, publicitat, venda d'entrades, etc.)
   Poden tenir la condició d'organitzadors d'obres teatrals o musicals:
 1. Les entitats públiques (Estat, comunitats autònomes, Diputacions, Ajuntaments);
 2. Associacions de diversa natura (culturals, de veïns, de pares d'alumnes);
 3. Col·legis públics o privats;
 4. Sindicats, comitès d'empresa o partits polítics;
 5. Empreses dedicades habitualment a l'organització de tals obres (empresaris teatrals, propietaris de “pubs” o sales de festa);
 6. Agents artístics, representants i promotors, quan assumeixin l'organització de les obres no limitant-se a l'activitat de mediació;
 7. Empreses que tenen altre objecte social però que ocasionalment organitzen la representació d'obres teatrals o musicals, sigui quina sigui la finalitat d'aquesta activitat (Caixes d'Estalvis, empreses comercials o industrials).
  Tributaran al 21% els serveis prestats pels intèrprets, artistes, directors o tècnics, persones físiques, a entitats que no assumeixin l'organització de l'obra o bé es limitin a les tasques de mediació.
  C) Tipus de servei artístic prestat:
  Els serveis prestats hauran de referir-se a obres teatrals o musicals.
  Es consideren obres teatrals, les obres dramàtiques, dramàtic – musicals, coreogràfiques, pantomímiques i literàries quant siguin objecte de recitació o adaptació per a l'escena.
  Es consideren obres musicals, les que s'expressen mitjançant una combinació de sons a què pot unir-se o no un text literari.
  Per a l'aplicació del tipus reduït, no té transcendència:
 • El lloc on es produeixi l'actuació (parcs, places, col·legis, sales de festes, cases de la cultura, pubs, teatres o altres locals);
 • El procediment establert per a la determinació del import de la contraprestació pels serveis (“caixet” fix o percentatges en la recaptació per taquilla);
 • La finalitat específica perseguida per l'organitzador de l'obra (organització de festes populars o altres actes lúdics de caràcter gratuït per als espectadors de les mateixes, organització de l'activitat amb fins lucratius.)
  Tributen al 10% els serveis artístics de guinyol (consulta 1500-98), els teatres de titelles (consulta 1570-98), contacontes i els serveis consistents en recitar poesies durant un concert flamenc (consulta 2392-99).
  Tributa al 21% l'activitat de màgia per no considerar-se obra teatral.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA LLIBRES REGISTRE

29/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA INFORMATIVA DECRET LLEI 12/2019

16/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota informativa fiscal

09/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

DEVOLUCIO MATERNITAT/PATERNITAT AMB RESOLUCIO DESESTIMATORIA

21/06/2019

NOTES TRIBUTÀRIES