VERSION CASTELLANO

NOTA INFORMATIVA DECRET-LLEI 12/2019 I IMPOST DE SOCIETATS

 Barcelona, 12 juliol 2019

 Benvolguts associats i associades,

 Us informem que s’ha publicat s’ha publicat el Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal (DOGC núm. 7915, d’11 de juliol), que va ser aprovat pel Govern el passat dimarts 9 de juliol.

El nou text legislatiu introdueix modificacions en l'àmbit dels tributs propis i dels tributs cedits i mesures de lluita contra el frau fiscal.

Així, a l’article 3, modifica l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, que resta redactat de la manera següent:

1. Són subjectes passius de l'impost, a títol de contribuents, les persones jurídiques propietàries d'habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys. També en són subjectes passius les persones jurídiques titulars d'un dret d'usdefruit, d'un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d'explotació econòmica de l'habitatge.

També són subjectes passius, en els mateixos termes previstos en el paràgraf anterior, els fons de titulització regulats en la Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.

S’inclouen, per tant, com a subjectes passius de l’impost sobre els habitatges buits els fons de titulització, com a titulars de grans paquets d’habitatges buits que han adquirit procedents d’execucions hipotecàries i que amb la regulació actual no estaven subjectes al pagament perquè no tenien personalitat jurídica.

El Decret llei també preveu l’increment d’alguns tipus impositius:

En primer lloc, a l’article 4, modifica el tipus de gravamen de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, que s’incrementa fins als 3,5 euros per quilogram d'òxids de nitrogen.

En segon lloc, a l’article 5, sobre el tipus impositiu de l’impost sobre actes jurídics documentats en escriptures de préstec i crèdit hipotecaris, modifica l'article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i eleva el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%. El 10 de novembre del 2018, va entrar en vigor el Reial decret llei 17/2018, que establia que el subjecte passiu d’aquest impost són les entitats financeres que concedeixen els préstecs i a favor de les quals es constitueixen les hipoteques.

En tercer lloc, el Decret llei també modifica els tipus de gravamen de les apostes
—tant de tipus general, com sobre esdeveniments esportius, de competició o d'un altre caràcter prèviament determinat, i les apostes hípiques— i el situa en un tipus únic del 15%. Aquesta modificació només afecta les apostes presencials, que són les úniques sobre les quals les comunitats autònomes tenen capacitat normativa, atès que el joc en línia és competència de l’Estat.

D’altra banda, en el marc del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, el Decret aprovat preveu tres noves mesures en l’àmbit de la tributació i la regulació de l’activitat del joc:

– L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat no podrà subministrar cartrons de bingo nous als establiments de joc que tinguin pendent el pagament de l’impost sobre el joc.

– Es considerarà una infracció “molt greu” la realització d’activitats de joc sense que s’hagi satisfet l’impost sobre el joc, el qual grava la celebració d’aquesta activitat.

– L’Agència Tributària de Catalunya podrà utilitzar les fiances que ara ja dipositen els operadors del joc per atendre el pagament de premis i sancions, i també per executar els deutes derivats de la tributació.

També informar-vos que en el Manual Pràctic del Impost sobre Societats exercici 2018, en el capítol 5a Liquidació del Impost sobre Societats: Determinació de la Base Imposable, apartat 4t (pàgina 190) Reserva de capitalització s'ha incorporat el següent paràgraf:

La reserva de capitalització dotada es tindrà en compte als efectes de determinar l'increment dels fons propis i el manteniment del tal increment, d'acord amb l'assenyalat a l'article 25.2 del LIS. Per tant, la reserva de capitalització dotada formarà part dels fons propis existents al inici i al final del exercici de la mateixa forma que la resta de partides integrants de tals fons no excloses a l'efecte de determinar el seu increment i posterior manteniment del mateix.

 Addicionalment s'ha introduït la pregunta nombre 141820 en l'INFORMA.

Enllaç al Manual Pràctic del Impost sobre Societats 2018Nova finestra

 Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual,

President  ACAT

 

Altres notes d'interès

L'ASSOCIAT OPINA: JOSEP MARIA NAVARRO

16/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOVETATS EN ELS ERTES

16/05/2020

NOTES LABORALS

L'ASSOCIAT OPINA: LAUDE PUIG

09/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NORMATIVA PRIMERA FASE DE LA DESESCALADA

04/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS