NOTA INFORMATIVA SOBRE ELS NOUS LLIBRES REGISTRE

 Barcelona, 29 juliol de  2019

Benvolguts associats i associades,

Us informem que ha estat publicada l'Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Els contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, així com aquells que realitzin una activitat empresarial en estimació directa que, d'acord amb el Codi de Comerç, no tingui caràcter mercantil, estaran obligats a la gestió del llibre registre de vendes i ingressos, el llibre registre de compres i despeses i el llibre registre de béns d'inversió.

Els contribuents que exerceixin activitats professionals el rendiment de les quals es determini en mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estaran obligats a portar un llibre d'ingressos, un llibre de despeses, un llibre registre de béns d'inversió i un llibre registre de provisions de fons i suplerts.

Els contribuents que realitzin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini mitjançant el mètode d'estimació objectiva, en el cas que dedueixin amortitzacions, estaran obligats a portar un llibre registre de béns d'inversió. A més, per les activitats el rendiment net de les quals es determini tenint en compte el volum d'operacions hauran de portar un llibre registre de vendes o ingressos.

Finalment, les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques, portaran uns únics llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada, sense perjudici de l'atribució de rendiments que correspongui efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

Tenint en compte les modificacions introduïdes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és necessari una actualització i revisió del seu contingut, d'una banda, per a adaptar-la al Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Reial decret 439/2007, de 30 de març, i per una altra, per a revisar el contingut dels llibres registres.

La principal novetat que s'introdueix en aquesta ordre és la necessitat que, en les anotacions en els llibres registres de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el Número d'identificació fiscal de la contrapart de l'operació. En aquesta actualització de la normativa reguladora del contingut dels llibres registres s'ha tractat d'aconseguir certa homogeneïtat amb conceptes ja previstos en altres impostos, com per exemple en matèria de seients resums amb l'Impost sobre el Valor Afegit.

Entre els objectius buscats amb aquesta nova ordre es troba el de reforçar i concretar la possibilitat que aquests llibres puguin ser compatibles, amb les addicions necessàries, com a llibre fiscal dels impostos que així ho prevegin.

En concret, tal com s'indica en l'article 12 d'aquesta ordre, els llibres registres de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques podran ser compatibles amb els requerits en l'Impost sobre el Valor Afegit en els termes previstos en l'article 62.3 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.

De la mateixa manera, a l'efecte de l'emplenament d'aquests llibres l'Agència Estatal d'Administració Tributària publicarà en la seva pàgina web un format tipus de llibres registres.

Així mateix, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 10 del citat article 68 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els contribuents diferents dels previstos en l'apartat 2 d'aquest precepte estaran obligats a portar els llibres registres establerts en el mateix tot i que, voluntàriament, portin comptabilitat ajustada al que es disposa en el Codi de Comerç.

La disposició derogatòria única deroga l'Ordre de 4 de maig de 1993 per la qual es regula la forma de gestió i el diligenciat dels llibres-registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

La present ordre entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i s'aplicarà a les anotacions registrals corresponents a l'exercici 2020 i següents.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 

Josep M Paños Pascual,

President  ACAT

Altres notes d'interès

L'ASSOCIAT OPINA: JOSEP MARIA NAVARRO

16/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOVETATS EN ELS ERTES

16/05/2020

NOTES LABORALS

L'ASSOCIAT OPINA: LAUDE PUIG

09/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NORMATIVA PRIMERA FASE DE LA DESESCALADA

04/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS