VERSION CASTELLANO

NOTA SOBRE INFORMACIO D’INTERES

 Barcelona, 21 gener 2020

 Benvolguts companys/es,

 Us informem de les següents novetats d'interès per a la nostra professió:

 En primer lloc us fem arribar la guia del registre de proveïdors de serveis a societats editada per la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

 La Comissió ha adoptat finalment el criteri mantingut des del principi per la ACAT que els assessors fiscals, comptables i laborals no estan obligats a la seva inscripció en el Registre Mercantil (tret que s'integrin en l'organització de la societat realitzant funcions anàlogues a la direcció efectiva de la mateixa)

 Així s'estableix que: no generen per si mateixos l'obligació de registre, per no estar compresos en l'art. 2.1.o) de la Llei 10/2010, l'auditoria de comptes, comptabilitat externa o assessoria fiscal (fins i tot si aquests dos últims serveis es presten, com ocorre amb freqüència, per compte de la societat –és a dir, substituint al departament comptable o fiscal de la societat).

 Per això ja podem tenir la certesa que no és necessària la nostra inscripció en el Registre Mercantil pel fet de desenvolupar la nostra professió d'assessor fiscal, comptable o laboral.

 En segon lloc informar que ha estat publicat Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s'estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social.

 Mitjançant aquesta norma les pensions públiques s'incrementen un 0,9% per a l'exercici 2020.

 En tercer lloc informar de la publicació en la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya dels nous programes d'ajuda per a l'any 2020 dels models 600 (declaració de transmissions patrimonials), 620 (declaració de transmissions de vehicles) i 651 (donacions), que permeten autoliquidar fets imposables meritats a partir de l'1 de gener de 2020.

 Es preveu que els programes d'ajuda dels models 650 (successions), 652 (assegurances de vida) i 653 (consolidació de domini) estiguin disponibles a finals de gener de 2020.

Com sabeu, les versions anteriors dels programes no permeten presentar ni pagar autoliquidacions corresponents a fets imposables meritats a partir de l’1 de gener del 2020. Els fets imposables meritats anteriorment es poden continuar autoliquidant amb la versió del programa d'ajuda del 2019.

 Pel que fa al programa d’ajuda de l'impost sobre les estades en establiments turístics, el proper termini d’autoliquidació del qual és de l’1 al 20 d'abril, es preveu que estigui disponible a partir del 23 de març del 2020.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT.

 

 

Altres notes d'interès

NOTA AYUDA GENERALITAT AUTONOMOS

03/04/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA INFORMACIO MESURES COVID19

31/03/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota sobre els treballs esencials i mobilitat

30/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA REAL DECRETO LEY 9/2020

28/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS