VERSIO CASTELLÀ

GUIA SOBRE LES MESURES ADOPTADES PER L'EPIDÈMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19

 Barcelona, 16 març 2020.

 Benvolguts companys/es,

 Us informem de les mesures adoptades a conseqüència de la propagació del coronavirus *Covid 19, sense perjudici de les quals s'aniran aprovant durant els pròxims dies:

 1r Mesures adoptades pel Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

 -Mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.

 Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors.

 Aquesta mesura serà aplicable des de l'1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020.

 Aquesta bonificació serà aplicable en tot el territori nacional, excepte en les comunitats autònomes d'Illes Balears i Canàries, durant els mesos de febrer i març de 2020, on serà aplicable, en els esmentats mesos, la bonificació establerta en l'article 2 del Reial decret llei 12/2019, d'11 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els efectes de l'obertura de procediments d'insolvència del grup empresarial Thomas Cook.

 -Ajornament de deutes tributaris.

 En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, a l'efecte dels ajornaments als quals es refereix l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des de la data d'entrada en vigor del present reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits als quals es refereix l'article 82.2.a) de la Llei anterior.

 Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris a les quals fan referència les lletres b), f) i g) de l'article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (retencions de treballadors, lloguers, pagaments a compte de l'impost de societats).

 Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.

 Les condicions de l'ajornament seran les següents:

 a) El termini serà de sis mesos.

b) No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

 L'Agència Tributària ha dictat les següents instruccions per a tramitar els ajornaments:

 Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut del Reial decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d'ajornaments incloses en aquest, hauran de procedir d'acord amb les següents instruccions:

 -Presentar pels procediments habituals l'autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l'opció de “reconeixement de deute”.

 -Accedir al tràmit “Presentar sol·licitud”, dins de l'apartat d'ajornaments de la seu electrònica de la AEAT, en el següent link:

 ttps://www.agenciatributaria.gob.es/aeat.sede/procedimientoini/rb01.*shtml

 -Emplenar els camps de la sol·licitud.

 En els camps referits a identificació de l'obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no existeix cap peculiaritat.

 El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta en el Reial decret llei ha de prestar especial atenció als següents camps:

 “Tipus de garanties ofertes”: marcar l'opció “Exempció”.

 “Proposta de terminis; núm. de terminis”: incorporar el número “1”.

“Periodicitat”: marcar l'opció “No procedeix”.

 “Data primer termini”: s'ha d'incorporar la data corresponent a comptar un període de sis mesos des de la data de fi de termini ordinari de presentació de l'autoliquidació (per exemple, l'autoliquidació mensual d'IVA MOD 303 del mes de febrer venç el 30 de març, de manera que la data a incloure seria 30-09-2020).

 MOLT IMPORTANT: Addicionalment, en el camp “Motiu de la sol·licitud” s'ha d'incloure l'expressió “Ajornament RDL”.

 Incorporar aquesta redacció en el camp de text és d'especial transcendència per a la correcta tramitació de la sol·licitud mentre es concreta per part de la AEAT un procediment definitiu durant el període en el qual fa efecte el Reial decret.

 Presentar la sol·licitud, pressionant la icona “Signar i enviar”.

 2n ESTAT D'ALARMA: Mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 -La declaració d'estat d'alarma afecta a tot el territori nacional.

 -La durada de l'estat d'alarma que es declara pel present reial decret és de quinze dies naturals.

 -A l'efecte de l'estat d'alarma, l'autoritat competent serà el Govern, per la qual cosa hi haurà competències de la Generalitat de Catalunya que puguin ser assumides pel govern central, entre elles el control de les policies autonòmiques i locals.

 -Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

 a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, tret que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

 -Se suspèn l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclosa l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

 -Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

 La permanència en els establiments comercials l'obertura dels quals estigui permesa haurà de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

 En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles contagis.

 -Se suspèn l'obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i d'oci indicats en l'annex del present reial decret.

 -Se suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

 -Se suspenen així mateix les revetlles, desfilades i festes popular.

 -L'assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l'adopció de mesures organitzatives consistents a evitar aglomeracions de persones, en funció de les dimensions i característiques dels llocs, de tal manera que es garanteixi als assistents la possibilitat de respectar la distància entre ells de, almenys, un metre.

 -Totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del territori nacional, així com els altres funcionaris i treballadors al servei d'aquestes, quedaran sota les ordres directes del Ministre de Sanitat quan sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, podent imposar-los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

 -També es prenen mesures sobre transports, proveïment alimentari, trànsit duaner, subministrament d'energia elèctrica, gas i petroli, operadors crítics i mitjans d'informació.

 -L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l'estat d'alarma serà sancionat conformement a les lleis, en els termes establerts en l'article deu de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny.

 - Se suspenen els terminis processals excepte les excepcions contemplades en el mateix Reial decret.

 -Se suspenen terminis i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

 -Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s'adoptessin.

 -D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la Carrera Militar, en relació amb els articles 15.3 i 16 e) de la Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la Defensa Nacional, els membres de les Forces Armades en l'exercici de les funcions previstes en aquest reial decret tindran caràcter d'agents de l'autoritat.

 -Queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament per les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals en ocasió del coronavirus COVID-19, que continuaran vigents i produiran els efectes previstos en elles, sempre que resultin compatibles amb aquest reial decret.

 -El present reial decret entra en vigor el 14 de març de 2020.

 Per a qualsevol dubte o aclariment contactar  amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual

President  ACAT

 

Altres notes d'interès

NOTA AYUDA GENERALITAT AUTONOMOS

03/04/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA INFORMACIO MESURES COVID19

31/03/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota sobre els treballs esencials i mobilitat

30/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA REAL DECRETO LEY 9/2020

28/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS