S’han implementat, a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, les funcionalitats de sol·licitud telemàtica d’ajornaments i fraccionaments, així com d’interposició de recursos de reposició. Aquests tràmits telemàtics es poden fer en nom propi i també en nom de terceres persones (sempre que el presentador estigui adherit a un conveni per a la presentació telemàtica en nom de tercers).

L’accés requereix identificació digital, com pot ser l’idCAT Mòbil o qualsevol dels sistemes reconeguts pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Es poden sol·licitar telemàticament  ajornaments i fraccionaments, de deutes derivats de:
- Liquidacions que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) hagi emès i notificat, relatives a qualsevol impost que l'Agència gestioni.
- Provisions de constrenyiment relatives a deutes en període executiu.
- Diligències de deutes en període executiu i en fase d'embargament.
- Autoliquidacions de tributs propis. Es preveu que abans de finals d'any es podrà fer la petició telemàtica també per a altres autoliquidacions, especialment transmissions patrimonials i successions.

Pel que fa als recursos de reposició, es pot tramitar telemàticament la interposició de recursos contra resolucions, liquidacions, provisions de constrenyiments i diligències d’embargament que l’ATC hagi emès i notificat.

NOTA INTERES

GUIA AJORNAMENTS

GUIA RECURSOS REPOSICIO

 

 

Altres notes d'interès

NOTA MODEL 840

10/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

PRESTACIO MATERNITAT: FORMULARI DEVOLUCIO I INFORMACIO

04/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

MODULS 2019

03/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

28 noves consultes de ITP i AJD

26/11/2018

NOTES TRIBUTÀRIES