NOTA SOBRE L’APROVACIÓ DE L'ORDRE DE MODULS PER 2018


Barcelona, 1 de desembre de 2017,

 

 

Benvolguts associats/ades,

 

Us informem que ha estat publicada l'Ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2018 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.

 

Aquesta Ordre manté l'estructura de l'Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2017 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.

 

En aquesta ordre no està prevista una pròrroga de les magnituds d'exclusió que per 2018 seran:

 

150.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d'expedir factura. Les operacions en les quals existeixi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 75.000 euros.

 

250.000 euros per al conjunt d'activitats agrícoles i ramaderes i forestals.

 

És possible, però no segur, que abans de final d'any es pugui aprovar una pròrroga i es mantinguin els límits de 2017.

 

En relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es mantenen per a l'exercici 2018 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d'aplicació. Així mateix, es manté la reducció del 5 per cent sobre el rendiment net de mòduls.

 

No obstant això, es redueix l'índex de rendiment net aplicable a l'activitat agrícola d'obtenció d'arròs, amb la finalitat d'adaptar-ho a la realitat actual d'aquest sector. Aquest nou índex s'aplicarà igualment, d'acord amb el que es disposa en la disposició addicional cinquena, al període impositiu 2017.

 

Pel que es refereix a l'Impost sobre el Valor Afegit, la present Ordre també manté, per 2018, els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l'any immediat anterior.

 

Finalment, es manté per a aquest període la reducció sobre el rendiment net calculat pel mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i sobre la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit per a les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca.

 

Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que desenvolupin activitats a les quals sigui aplicable el mètode d'estimació objectiva i desitgin renunciar o revocar la seva renúncia per a l'any 2018, disposaran per exercitar aquesta opció des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta Ordre en el «Butlletí Oficial de l'Estat» fins al 31 de desembre de l'any 2017.

 

No obstant això l'anterior, també s'entendrà efectuada la renúncia quan es present en el termini reglamentari la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l'any natural en què hagi de tenir efectes en la forma disposada per al mètode d'estimació directa. En cas d'inici de l'activitat, també s'entendrà efectuada la renúncia quan s'efectuï en el termini reglamentari el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre d'exercici de l'activitat en la forma disposada per al mètode d'estimació directa.

 

Els subjectes passius de l'Impost sobre el Valor Afegit que desenvolupin activitats a les quals sigui aplicable el règim especial simplificat i desitgin renunciar a ell o revocar la seva renúncia per a l'any 2018, disposaran per exercitar aquesta opció des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta Ordre en el «Butlletí Oficial de l'Estat» fins al 31 de desembre de l'any 2017.

 

No obstant això l'anterior, també s'entendrà efectuada la renúncia quan es present en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l'any natural en què hagi de tenir efectes aplicant el règim general. En cas d'inici de l'activitat, també s'entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l'activitat es present en termini aplicant el règim general.


Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT.

NOTA MODULS 2018

BOE ORDRE MODULS 2018

 

Altres notes d'interès

NOTA TIPUS IVA 10%

11/02/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota pagament a compte impost societats 2019

04/02/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REIAL DECRET LLEI 2/2019

29/01/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA DEROGACIO REFORMA LLOGUERS I ATC

25/01/2019

NOTES TRIBUTÀRIES