NOTA SOBRE LES INSTRUCCIONS PER LA PARTICIPACIO DELS TREBALLADORS EN LES ELECCIONS DEL 21 DE DESEMBRE.

Barcelona, 4 de desembre de 2017,

 Benvolguts associats/ades,

 Us informem que ha estat publicada l’Ordre ESS/1169/2017 de 28 de novembre per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.

Condicions del permís per a les persones treballadores.

1.Durada del permís.

Quan coincideixi  l’horari dels col·legis electorals amb el de les persones treballadores:

 L’empresa ha de concedir un permís màxim de 4 hores, quan ambdós horaris coincideixin en quatre hores o més.

En cas que els horaris coincideixin més de dues hores i menys de quatre, el permís serà de dues hores.

No correspon cap permís per a coincidències de com a màxim dues hores.

Aquest permís té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria si s’haguessin prestat els serveis normalment.

Si el dia de les eleccions la persona treballadora realitza una jornada inferior a la legal o convinguda, el permís es reduirà en proporció.

 Si l'horari de la persona treballadora no coincideix ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no hi ha dret a cap permís.

2.Determinació del moment i justificació.

És potestat de l’empresa determinar el moment d’utilització del permís.

L'empresa té dret a demanar justificant que acrediti que la persona treballadora ha anat a votar i que expedirà la mesa electoral corresponent .

3. Permís per als membres de les meses, interventors i apoderats.

Les persones treballadores que acreditin la condició de membres d’una mesa electoral o d’interventors, tenen dret  al permís corresponent a la jornada completa del dia 21 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Els apoderats també tenen dret a un permís retribuït i no recuperable per a tota la jornada.

Si alguna de les persones treballadores d’aquest apartat hagués de treballar en el torn de nit la jornada immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresa ha de canviar-li el torn perquè pugui descansar.

4. Retribució.

Si el salari a percebre està constituït en part per una prima o incentiu, aquesta part s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda pel concepte mencionat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

5. Permís per exercir el vot per correu.

En el cas que la persona treballadora realitzi les seves funcions  lluny del domicili habitual o quan hi hagi dificultats per poder exercir el dret a vot al col·legi que pertoca, té dret a un permís retribuït i no recuperable de com a màxim quatre hores per fer el tràmit.

Aquest permís es podrà utilitzar des de la data de la convocatòria fins a l'11 de desembre.

 6.Personal al servei de l’Administració.

 El personal al servei de l’Administració, gaudirà dels mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les mencionades.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Carles Vidal Soler

Vicepresident  ACAT.

  
NOTA SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS ELECCIONES DEL DIA 21 DICIEMBRE.

 Barcelona, 4 de diciembre 2017

 Apreciados Asociados/as,

Os informamos que ha sido publicada  la Orden ESS/1169/2017 del 28 de noviembre por la que establecen las instrucciones necesarias para la participación de las personas trabajadoras en las elecciones al Parlament de Catalunya del día 21 de diciembre de 2017.

Condiciones del permiso para las personas trabajadoras.

1. Duración del permiso.

 Cuando coincida  el horario de los colegios electorales con el de las personas  trabajadoras:

 La empresa tiene que conceder un permiso máximo de 4 horas, cuando ambos horarios coincidan en cuatro horas o más.

En caso de que los horarios coincidan  más de dos horas y menos de cuatro, el permiso será de dos horas.

No corresponde ningún permiso para coincidencias de un máximo de dos horas.

Este permiso tiene el carácter de no recuperable y se retribuye con el salario que correspondería de haber prestado los servicios normalmente.

Si el día de las elecciones la persona trabajadora realiza una jornada inferior a la legal o convenida, el permiso se reducirá en proporción.

 Si el horario de la persona trabajadora no coincide en todo o en parte con el del centro de votación, no existe derecho a ningún permiso.

2. Determinación del momento y justificación.

Es potestad de la empresa determinar el momento de uso del permiso.

La empresa tiene derecho a pedir justificante que acredite que la persona trabajadora ha ido a votar y que emitirá la correspondiente mesa electoral.

3. Permiso para los miembros de las mesas electorales, interventores y apoderados.

Los trabajadores que acrediten la condición de miembros de una mesa electoral o de interventores, tienen derecho al permiso correspondiente a la jornada del día 21 y, además, un permiso para las primeras cinco horas de la jornada de trabajo el día inmediatamente posterior.

Los apoderados también tienen derecho a un permiso retribuido y no recuperable durante toda la jornada.

Si alguna de las personas trabajadoras de este apartado tuviera que trabajar en el turno de noche el día inmediatamente anterior al de la votación, la empresa tiene que cambiarle el turno para que pueda descansar.

4. Remuneración.

Si el salario a percibir se constituye en parte por una prima o incentivo, esta parte se calculará según el promedio recibido por el concepto mencionado en los seis meses trabajados inmediatamente anteriores.

5. permiso para ejercer el derecho al voto por correo.

En caso de que la persona trabajadora realice sus funciones lejos de su domicilio habitual o cuando existan dificultades para poder ejercer el derecho a voto en el colegio correspondiente, tiene derecho a un permiso retribuido y no recuperable de como máximo cuatro horas para realizar el trámite.

Este permiso se podrá utilizar a partir de la fecha de la convocatoria y hasta el 11 de diciembre.

 6. el personal al servicio de la Administración.

 El personal al servicio de la administración, podrá disfrutar de los mismos permisos retribuidos en circunstancias idénticas a las mencionadas.

Para cualquier duda o aclaración contactar con acat@acatfcl.cat

Carles Vidal Soler

Vicepresidente ACAT.

 NOTA ELECCIONS 21 DESEMBRE

 BOE ELECCIONS 21 DESEMBRE INSTRUCCIONS

 

Altres notes d'interès

NOTA AYUDA GENERALITAT AUTONOMOS

03/04/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA INFORMACIO MESURES COVID19

31/03/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota sobre els treballs esencials i mobilitat

30/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA REAL DECRETO LEY 9/2020

28/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS