NOTA SOBRE   L'Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2018.

 Barcelona, 1 febrer  2018.

 Benvolguts companys/es

 Us informem que s'ha publicat L'Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2018.

 En haver quedat prorrogats de forma automàtica els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, en virtut del que es disposa en l'article 134.4 de la Constitució Espanyola, procedeix mantenir en els seus propis termes les normes de cotització previstes en el citat article 106, fins s'aprovin els pressupostos corresponents a l'any 2018, si bé amb la necessària adaptació a les modificacions d'àmbit legal que, amb posterioritat a la publicació de la Llei 3/2017, de 27 de juny, han incidit en aquest àmbit, com les dutes a terme pel Reial decret-llei 14/2017, de 6 d'octubre, pel qual s'aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, o la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom.

 També s'incrementen per a l'any 2018 els tipus de cotització per contingències comunes a càrrec de l'ocupador i de l'empleat aplicables en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar, així com el tipus de cotització a càrrec de l'empresari corresponent als treballadors inclosos en els grups de cotització 2 a 11 del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'Altri Agraris, conforme a l'increment gradual dels mateixos previst en les disposicions transitòries setzena i divuitena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

 A aquesta finalitat respon aquesta ordre, mitjançant la qual es desenvolupen les previsions legals en matèria de cotitzacions socials per a l'exercici 2018. A través d'ella no només es reprodueixen les bases i tipus de cotització reflectits en el text legal citat, amb les actualitzacions corresponents a les modificacions que en aquesta matèria s'han incorporat durant l'any 2017, sinó que, en desenvolupament de les facultats atribuïdes per l'article 148 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, s'adapten les bases de cotització establertes amb caràcter general als supòsits de contractes a temps parcial.

 En matèria d'accidents de treball i malalties professionals serà aplicable la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007.

 Al seu torn, i de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, en aquesta ordre es fixen els coeficients aplicables per determinar la cotització a la Seguretat Social en supòsits específics, com són els de conveni especial, col·laboració en la gestió de la Seguretat Social o exclusió d'alguna contingència.

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb acat@acatfcl.cat
Josep M Paños Pascual
President ACAT

BOE ORDRE

 

Altres notes d'interès

NOTA AYUDA GENERALITAT AUTONOMOS

03/04/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA INFORMACIO MESURES COVID19

31/03/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota sobre els treballs esencials i mobilitat

30/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA REAL DECRETO LEY 9/2020

28/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS