Departament de la Presidència
DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

A què afecten les mesures tributàries de l’article 33 de Reial decret llei 8/2020?
Quines són les principals mesures contingudes en l’article 33 de Reial decret llei 8/2020 en relació amb les actuacions de l’AEAT?

Aquestes i altres preguntes relacionades amb la suspensió de tràmits tributaris.

Ordre HAC / 253/2020, de 3 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2019

Códigos electrónicos Crisis Sanitaria COVID-19
Selección y ordenación: Editorial BOE
Edición actualizada a 23 de marzo de 2020

butlletí 4/2020 18 març 2020
Reial decret llei 8/2020: mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19. Exoneració de quotes.
Reial decret 465/2020: Modificació de el Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. Suspensió de termes i interrupció de terminis .
Aclariments a el Reial decret-llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.