ACLARACIONS AEAT AJORNAMENTS (2)

Barcelona,23 abril 2020

Benvolguts associats i associades, us passem nota aclaratoria sobre l’ajornament de deutes.

Si un deutor sol·licita ajornament acollint-se a l’article 14 del RD-llei 7/2020, però li interessa un termini de 3 mesos exclusivament, en lloc dels 6 mesos que preveu dit RD-llei, ho pot sol·licitar i se li concedirà?

El RD-llei 7/2020 regula un ajornament especial amb unes condicions concretes i obligatòries, en disposar que:

“4. Les condicions de l’ajornament seran les següents:

 1. El termini serà de sis mesos.
 2. No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament”

Per tant, es tracta d’un ajornament de 6 mesos, no de fins a 6 mesos. De manera que, si el sol·licitant s’acull a aquest ajornament, amb independència del termini que hagi sol·licitat i sense necessitat de modificar la seva sol·licitud, se li concedirà un termini a 6 mesos des de la data límit d’ingrés en voluntària, amb els 3 primers mesos sense interessos, si compleix els requisits establerts.

Si vol pagar abans, podrà fer el mateix que en qualsevol ajornament o fraccionament ordinari, obtenir carta de pagament i pagar. Si ho fa abans dels 3 mesos, no meritarà interessos.

Cómo se calcula el plazo de los 6 meses del aplazamiento especial del RD-ley 7/2020?

Con carácter general se calcula así: 6 meses desde el último día del plazo de presentación de la autoliquidación (fecha límite de ingreso en voluntaria), y siempre terminando en día 5 ó 20 (por ejemplo, si solicitamos el aplazamiento de una autoliquidación mensual del mes de febrero cuyo plazo de presentación vence el 30 de marzo, el aplazamiento se concedería a 5 de octubre).

Se puede entender que el plazo de los 6 meses del aplazamiento especial del RD-ley 7/2020, con la extensión del plazo del RD-ley 14/2020, empezará a contar desde el día 20 de mayo y, por lo tanto, las deudas quedarán aplazadas hasta el 20 de noviembre de 2020? 

Efectivamente. Por ejemplo, si se trata una autoliquidación por el primer trimestre de 2020 que tenga como último día del plazo de presentación e ingreso el 20 de mayo, el aplazamiento que cumpla los requisitos del RD-ley 7/2020 se concederá con plazo de pago a 20 de noviembre.

Contribuyentes que con anterioridad al 15 de abril presentaron declaraciones con solicitud de aplazamiento del RD-ley 7/2020 al día 20 de octubre.  Como el plazo voluntario de presentación de estas declaraciones se ha ampliado hasta el 20 de mayo, ¿quedaría prorrogado de forma automática el aplazamiento al día 20 de noviembre, o los contribuyentes tendrán que hacer algún trámite para modificarlo?

El contribuyente no tiene que hacer ningún trámite adicional. El plazo será modificado de oficio.

Los contribuyentes que de acuerdo con lo publicado en la web de la Agencia Tributaria, entendieran que el aplazamiento del RD-ley 7/2020 se podía solicitar hasta cualquier momento dentro de los seis meses, y solicitaran un plazo distinto a los seis meses (ej. se hubiera presentado una solicitud de aplazamiento hasta el 20 de julio), ¿han procedido de manera correcta? En caso de no haber procedido de manera correcta, pero cumpliendo los requisitos para solicitar el aplazamiento especial regulado en el artículo 14 del RD-ley 7/2020, ¿se entenderá concedido de forma automática al plazo de 6 meses desde la finalización del período voluntario?

No, no han procedido de forma correcta. Pero, con independencia de lo solicitado, si cumple los requisitos establecidos, se concederá el aplazamiento a 6 meses con las características establecidas en el RD-ley 7/2020.

En el supuesto de quedar el aplazamiento concedido de forma automática al plazo de 6 meses, ¿se podrá en cualquier momento solicitar carta de pago de la deuda y cancelar anticipadamente la misma? En este último caso, ¿se devengará algún tipo de interés si no ha transcurrido el plazo de 3 meses desde su solicitud?

Como cualquier otro aplazamiento, el contribuyente puede cancelarlo y realizar el pago anticipado en cualquier momento.

Si la cancelación se produce en el plazo de 3 meses desde el último día de presentación de la autoliquidación (fecha límite de ingreso en voluntaria), no se devengarán intereses

Solicitud incorrecta del aplazamiento, sin seguir las instrucciones que figuran en la página web de la AEAT. ¿Se entenderá no concedido automáticamente, o se le notificará la no concesión del aplazamiento?

En todo caso se notificará al solicitante la resolución de concesión, denegación o, en su caso, inadmisión, según proceda conforme a la normativa reguladora.

Entendiendo, en beneficio del solicitante, que sí ha solicitado un aplazamiento acogido al RD-ley 7/2020, pero no cumple los requisitos establecidos en el mismo, se entenderá que ha solicitado un aplazamiento o fraccionamiento ordinario, con los requisitos que haya indicado en la solicitud y sujeto a las normas generales de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación.

Un dels requisits per concedir el ajornament previst en el RD-llei 7/2020 és que l’import no superi els 30.000 € (art 82.2.a) LGT). Per determinar aquesta xifra, s’acumula als imports d’altres ajornaments/fraccionaments ja concedits o en tramitació?

Un dels requisits previstos a l’article 14 del RD-llei 7/2020 per a la concessió de l’ajornament especial és complir el fixat a l’article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que permet la dispensa total o parcial de garanties “cuando els deutes tributaris siguin de quantia inferior a la que es fixi en la normativa tributària”.

La quantia està fixada en 30.000 euros, conforme al disposat en la Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 30.000 euros.

I la forma de càlcul de l’esmentada quantitat es detalla a l’article 2 de la precitada Ordre ministerial:

L’import en conjunt dels deutes pendents no excedeixi de 30.000 euros, ja es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament.

S’acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què es refereix la mateixa sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per al qual s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantides.

En conseqüència, l’import de 30.000 euros es calcularà com un sumatori dels següents components:

 • Import pendent de totes les sollicituds d’ajornament o fraccionament pendents de resoldre, inclosa la que es presenta, i amb independència de la modalitat o normativa que la regula (Llei 58/2003, General Tributària, RD-llei 7/2020, etc.).
 • Importi pendent de tots els acords d’ajornament/fraccionament concedits:
  1. amb exempció,
  2. amb dispensa total, i
  3. sense cap garantia.
 • Importi pendent de tots els acords amb dispensa parcial per l’import dels venciments pendents de pagament que no es trobin garantits.
 • Import pendent de tots els acords d’ajornament/fraccionament concedits amb garantia oferta, però sense formalitzar.
 • Importi pendent de tots els acords d’ajornament/fraccionament concedits amb garantia en l’estat de caducada, donat de baixa, retirada, no acceptada o no així que.

Afectació de devolucions a l’ajornament del RD-llei 7/2020. ¿Es compensaran amb el deute ajornat las devolucions tributàries que es reconeguin durant la vigència de l’ajornament concedit del RD-llei 7/2020?

L’ajornament regulat a l’article 14 del RD-llei 7/2020 és un ajornament amb dispensa de garantia, per la qual cosa es procedirà a la compensació conforme al previst a l’article 52.2 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, el qual estableix:

“A tal efecte, s’entendrà, en els supòsits de concessió d’ajornaments o fraccionaments concedits amb dispensa total o parcial de garanties, que des del moment de la resolució es formula l’oportuna sol·licitud de compensació perquè assorteixi els seus efectes quan es presentin crèdits i dèbits, encara que això pugui suposar venciments anticipats dels terminis i sense perjudici dels nous càlculs d’interessos de demora que resultin procedents.”

Salutacions,

Josep M Paños Pascual

President ACAT