Barcelona,22  abril 2020

Instruccions per sol·licitar ajornaments d’acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplats al Reial Decret llei 7/2020 de 12 de març, adaptades a les mesures tècniques desenvolupades i amb exemples adaptats al Reial Decret llei 14/2020, de 14 d’abril

El Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d’ajornaments per a pimes i autònoms.

Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut del Reial Decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d’ajornaments incloses en el mateix, hauran de procedir d’acord amb les següents instruccions:

  1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l’opció de “reconeixement de deute”.
  2. Accedir al tràmit “Presentar sol·licitud”, dins de l’apartat d’ajornaments de la seu electrònica de la AEAT, en el següent link:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/RB01.shtml

  1. Omplir els camps de la sol·licitud.

Per acollir-se a aquesta modalitat d’ajornament és MOLT IMPORTANT que marqui “ “la casella “Sol·licitud acollida a l’article 14 del Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

En marcar aquesta casella, en l’apartat de la Proposta de pagament apareixerà el següent missatge: “Sol·licitud acollida al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesurades urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

En cas que vostè marqui “NO“A la casella “Sol·licitud acollida a l’article 14 del Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19“La sol·licitud es tramitarà com una sol·licitud d’ajornament o fraccionament subjecta als termes generals de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i no a l’establert al Reial Decret llei precitat, amb independència del que indiqui en la motivació de la seva sol·licitud.

En els camps referits a identificació de l’obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no hi ha cap peculiaritat.

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta al Reial Decret llei ha de prestar especial atenció als següents camps:

   • “Tipus de garanties ofertes”: marcar l’opció “Exempció”.
   • “Proposta de terminis, núm. de terminis: “incorporar el número “1”.
   • “Periodicitat”: marcar l’opció “no És” procedent.
   • “Data primer termini”: s’ha d’incorporar la data corresponent a comptar un període de sis mesos des de la data de final de termini de presentació de l’autoliquidació, havent de finalitzar el termini dia 05 o 20 (per exemple, si presenta una autoliquidació mensual que venç el 30 de març, la data a incloure seria 05-10-2020).

NOTA A TENIR EN COMPTE

L’ajornament es concedirà a 6 mesos, a comptar des del final de la data d’últim dia per presentar l’autoliquidació, que coincideix amb el final període voluntari de pagament (concedint-se el primer dia 5 o 20 de transcorreguts els 6 mesos).

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, les sol·licituds que continguin autoliquidacions com a últim dia de termini de presentació entre el 15 d’abril i el 20 de maig i es refereixin a obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019, els 6 mesos començaran a computar des del 20 de maig.

    • Exemple 1. Es presenta autoliquidació mensual, any 2020, període 02. Com la data límit d’ingrés en període voluntari és el 30 de març, se n’ajornaria 5 d’octubre (6 mesos i el primer dia acabat en 5 o 20).
    • Exemple 2. Autoliquidació IVA 2020, període 1 T. Com la data límit d’ingrés en període voluntari originària és el 20 d’abril, amb independència de quan hagi presentat l’autoliquidació, cal tenir en la que si el contribuent té un volum d’operacions el 2019 és no superior 600.000 euros o no.
     • Si el volum d’operacions és superior 600.000 euros, se n’ajornaria 20 d’octubre.
     • Si el volum d’operacions no és superior 600.000 euros, com la data es veu prorrogada pel Reial Decret llei 14/2020, se n’ajornaria 20 de novembre.
  • Presentar la sol·licitud, pressionant la icona “Firmar i enviar”.

Li apareixerà un missatge

La seva sol·licitud d’ajornament ha estat donada d’alta correctament en el sistema el dia X a les X hores, havent seleccionat l’opció de “Sol·licitud acollida al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesurades urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19”.

A aquests efectes, ha de tenir en compte:

   • Si la seva sol·licitud compleix els requisits establerts al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març:
    1. No serà objecte d’inadmissió.
    2. El termini de pagament serà de 6 mesos.
    3. No es meritaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.
   • Si no compleix els requisits previstos al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, la seva sol·licitud d’ajornament podrà ser objecte, segons correspongui, d’inadmissió, denegació o concessió, en els termes i condicions propis de la tramitació ordinària dels ajornaments de pagament, prèvia a l’entrada en vigor del Reial Decret Llei”.

A continuació es reprodueix un exemple en cas d’acollir-se l’ajornament establert al Reial Decret llei.

EXEMPLE

Una autoliquidació a ingressar amb una quota de 25.000 euros. Amb el RD-llei 7/2020, es concedeix ajornament a 6 mesos, dels quals no s’esdevinguin interessos els tres primers.

Amb RD-llei 7/2020:L’import a ingressar serà de 25.000 euros si ingressa dins dels tres primers mesos.

Sense RD-llei 7/2020.L’import a ingressar era de 25.233,09 euros si ingressa als tres mesos.

Amb RD-llei 7/2020:Si ingressa als quatre mesos, l’import serà de 25.078,13 euros.

Sense RD-llei 7/2020.L’import a ingressar era de 25.312,50 euros si ingressa als quatre mesos.

Amb RD-llei 7/2020:Si ingressa als cinc mesos, l’import serà de 25.156,25 euros.

Sense RD-llei 7/2020.L’import a ingressar era de 25.391,91 euros si ingressa als cinc mesos.

Amb RD-llei 7/2020:Si ingressa al venciment de l’ajornament (sis mesos), l’import serà de 25.234,38 euros.

Salutacions,

Josep M Paños Pascual

President ACAT