Benvolguts companys/es

Us informem que ha estat publicada la Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

Aquesta resolució té per objecte desenvolupar els criteris de presentació dels instruments financers en els comptes anuals de les societats de capital, i aclarir les implicacions comptables derivades de la regulació continguda en el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i en la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

La resolució és obligatòria per a totes les societats de capital que apliquen el Pla General de Comptabilitat i el Pla General de Comptabilitat de Petites i mitjanes empreses.

Les exigències d’informació en memòria contingudes en aquesta resolució ho seran tenint en compte la norma d’elaboració dels comptes anuals corresponent i els requisits màxims d’informació exigits a les petites i mitjanes empreses.

La resolució no és aplicable a les operacions de retribució al personal de la societat mitjançant el lliurament d’accions o d’opcions sobre les accions, sense perjudici del que es preveu en l’article 10.

Les societats cooperatives aplicaran els criteris regulats en l’Orde EHA/3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives, i, en absència de regulació expressa, aplicaran de forma subsidiària els continguts en aquesta resolució.

Les normes de desenvolupament aprovades per aquesta resolució s’aplicaran de forma prospectiva. No obstant això, les societats podran optar per aplicar la resolució de forma retroactiva, de conformitat amb el que es disposa en la norma de registre i valoració sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del Pla General de Comptabilitat o del Pla General de Comptabilitat de Petites i mitjanes empreses.

La data de primera aplicació serà el començament del primer exercici que s’iniciï a partir d’1 de gener de 2020.

La present resolució entrarà en vigor l’endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i serà aplicable als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar  amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT