D’acord amb el Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, s’adopten les següents mesures en l’àmbit tributari:

TIPUS IMPOSITIU IVA –

Tipus 0 % en determinades operacions amb béns necessaris per combatre els efectes del COVID-19.(art.8 del RDley 15/2020)

Des del dia 23 d’abril i fins al dia 31 de juliol de 2020, s’aplicarà el tipus 0 per cent del IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns previstos a l’Annex de l’esmentat RDley, els destinataris del qual siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social (art.20.Tres de la Llei del IVA).

Aquestes operacions es documentaran en factura com operacions exemptes. No obstant això, l’aplicació d’un tipus impositiu del zero per cent no determina la limitació del dret a la deducció del IVA suportat pel subjecte passiu que realitza l’operació..

Tipus 4 % en llibres, diaris i revistes digitals. (disposició final segona del RDley 15/2020)

Amb efectes des del 23 d’abril de 2020, es modifica el número 2n de l’apartat dos.1 de l’article 91 de la Llei del IVA, de manera que s’aplicarà el tipus del 4 % també als llibres periòdics i revistes fins i tot quan tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica. D’aquesta manera s’elimina la diferència existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.

IMPOST SOBRE SOCIETATS – Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats prevista a l’article 40.3 de la Llei de l’Impost sobre Societats.(art.9 del RDley 15/2020)(*)

En el primer pagament fraccionat (1P/2020):Els contribuents el termini de presentació de l’autoliquidació corresponent a pagaments fraccionats del qual (model 202) s’hagi estès fins al 20 de maig, i el període impositiu dels quals s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de 2020, podran optar per la modalitat de pagaments fraccionats prevista a l’article 40.3 de la Llei de l’Impost sobre Societats, mitjançant la presentació en l’esmentat termini estès de l’autoliquidació corresponent al primer pagament fraccionat aplicant aquesta modalitat.

En el segon pagament fraccionat (2P/2020):Els contribuents el període impositiu dels quals s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de 2020, que no hagin tingut dret a l’opció extraordinària anterior en el primer pagament fraccionat, sempre que la seva xifra de negocis no superi el els 6 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què es va iniciar el seu període impositiu, podran optar per la modalitat de pagaments fraccionats prevista a l’article 40.3 de la Llei de l’Impost mitjançant la presentació en termini del segon pagament fraccionat aplicant aquesta modalitat.

El primer pagament fraccionat efectuat en els primers 20 dies naturals del mes d’abril serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats que s’efectuïn a compte del mateix període impositiu determinats d’acord amb l’opció prevista a l’esmentat article 40.3.

Aquesta opció extraordinària no resulta d’aplicació als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal.

El contribuent que exerciti aquesta opció extraordinària quedarà vinculat a ella exclusivament respecte dels pagaments fraccionats corresponents al mateix període impositiu.

IRPF – Limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode d’estimació objectiva a l’exercici 2020.(art.10 el RDley 15/2020)(*)

Els contribuents de IRPF que determinin el seu rendiment net d’activitats econòmiques d’acord amb el mètode d’estimació objectiva, i en el termini per a la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020 (termini que s’ha ampliat fins al 20 de maig), renunciïn a l’aplicació del mateix, podran tornar a determinar el rendiment d’acord amb el mètode d’estimació objectiva a l’exercici 2021 sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode d’estimació objectiva en el termini reglamentari (art. 33.1.del Reglamento de IRPF).

Aquesta renúncia i la posterior revocació de la mateixa tindrà els mateixos efectes en els règims especials de IVA o IGIC.

IRPF i IVA – Calculo dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva del IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat del IVA com a conseqüència de l’estat d’alarma a l’exercici 2020.(art.11 del RDley 15/2020)(*)

No computaran, en cada trimestre natural de l’exercici 2020, com dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en què hagués estat declarat l’estat d’alarma en l’esmentat trimestre per a:

  • Els contribuents del IRPF que desenvolupin activitats econòmiques incloses a l’annex II de l’Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre, i determinin el rendiment d’aquestes pel mètode d’estimació objectiva, per al càlcul del pagament fraccionat en funció dels dades-base.
  • Els subjectes passius de IVA que desenvolupin activitats empresarials o professionals incloses a l’esmentat Annex II i estiguin acollits al règim especial simplificat de IVA, per al càlcul de l’ingrés a compte l’any 2020.

Els dies naturals en què ha estat declarat l’estat d’alarma en el primer trimestre de 2020 són 18 dies.

(*)AVIS: Per a aquells contribuents de IRPF, IVA i Impost sobre Societats que hagin presentat les seves autoliquidacions anteriorment a l’entrada en vigor del Reial Decreto-llei 15/2020, l’Agència Tributària implementarà immediatament un senzill sistema per facilitar-los l’aplicació de les mesures previstes als articles 9, 10 i 11 de l’esmentat RDley.

El sistema consistirà en la presentació per part de l’interessat d’una nova autoliquidació amb un contingut ajustat a la mesura que es tracti i addicionalment un senzill formulari que identifiqui la primera autoliquidació presentada, la qual cosa accelerarà el procés de rectificació d’aquesta autoliquidació per part de l’Administració, amb anul·lació dels seus efectes econòmics (anul·lació de domiciliacions de pagament, de sol·licituds d’ajornament/fraccionament o compensació, acord de devolució de quantitats ingressades, etc.)

TERMINIS

Extensió dels terminis de vigència de determinades disposicions del RDley 8/2020, de 17 de març, i del RDley 11/2020, de 31 de març.(disposició addicional primera del RDley 15/2020).

Les referències temporals efectuades als dies 30 d’abril i 20 de maig de 2020 a l’article 33 del RDley 8/2020, de 17 de març, i en les disposicions addicionals vuitena i novena del RDley 11/2020, de 31 de març, s’entendran realitzades al dia 30 de maig de 2020.

L’entrada en vigor del RDley 15/2020, de 21 d’abril, es produeix l’endemà al de la seva publicació en BOE, això és el dia 23 d’abril de 2020.

No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris en el cas de concessió de finançament a què es refereix l’article 29 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.(article 11 del RDley15/2020).

Les declaracions-liquidacions i les autoliquidacions de la competència de l’Administració Tributària de l’Estat, presentades per un contribuent en el termini previst a l’article 62.1 de la Llei General Tributària (LGT), sense efectuar l’ingrés corresponent als deutes tributaris resultants de les mateixes, impedirà l’inici del període executiu sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Que el contribuent hagi sol·licitat dins del termini de l’article 62.1 de la LGT o abans del seu començament, el finançament a què es refereix l’article 29 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, i per, almenys, l’import dels esmentats deutes.
  • Que l’obligat tributari aporti a l’Administració Tributària fins al termini màxim de cinc dies des del final del termini de presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació un certificat expedit per l’entitat financera acreditatiu d’haver-se efectuat la sol·licitud de finançament incloent l’import i els deutes tributaris objecte de la mateixa.
  • Que l’esmentada sol·licitud de finançament sigui concedida en, almenys, l’import dels deutes esmentats.
  • Que els deutes se satisfacin efectiva, completa i immediatament en el moment de la concessió del finançament. S’entendrà incomplert aquest requisit per la falta d’ingrés dels deutes transcorregut el termini d’un mes des que hagués finalitzat el termini esmentat en el primer paràgraf d’aquest apartat.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests requisits, no s’haurà entès impedit l’inici del període executiu en finalitzar el termini previst a l’article 62.1 de la LGT.

Per al compliment de les seves finalitats, l’Administració tributària tindrà accés directe i, en el seu cas, telemàtic a la informació i als expedients complets relatius a la sol·licitud i concessió del finançament a què es refereix l’article 29 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

Salutacions,

Josep M Paños Pascual

President ACAT